พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2018
   
Text Size

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ico_titleระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ico_titleขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ico_titleขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ico_titleแบบรายงานการปฏิบัติการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ico_titlepowerpoint โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดระยอง วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ico_titlepowerpoint พ.ร.บ..ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ico_titleตัวอย่างเอกสารการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ico_titleตัวอย่างสันแฟ้ม
ico_titleสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 3190 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ico_titleการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2321 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2560
ico_titleแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเกณฑ์การประเมินฯ"
ico_titleโครงการ "ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
ico_titleการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.1/ว 1098 ลงวันที่ 14 มี.ค.2560
ico_titleประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
ico_titleคู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th