เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

โครงการตลาดประชารัฐ

ico_titleผลการดำเนินการตลาดประชารัฐ
ico_title บัญชีรายชื่อ chief Marketing Officer (CMO) ตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดระยอง
ico_titleป้ายประชาสัมพันธ์
ico_titleการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ (powerpoint)
ico_titleร่างคู่มือแนวทางการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ
ico_titleตัวอย่าง แบบบัญชีตลาดประชารัฐ
ico_titleแบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ (แบบ ตป 01ภูมิภาค)
ico_titleแบบรายงานผลการลงทะเบียนผู้ประกอบการและการจัดสรรพื้นที่ (แบบ ตป 03)
ico_titleแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ สำหรับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (แบบ ตป 04)
ico_titleตลาดประชารัฐ

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th