จันทร์, ธันวาคม 17, 2018
   
Text Size

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดระยอง

ry_infocenter

ico_titleพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ico_titleคู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ico_titleสาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิตามกฏหมายและข้อมูลข่าวสารของราชการ

ico_titleสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ico_titleคำอธิบาย พรบ. โดย อ.ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนาศาสตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ico_titleคู่มือการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ico_titleแบบการตรวจแนะนำ(Check list)ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ของหน่วยงานรัฐ

ico_titleข้อแนะนำในการตรวจการปฏิบัติตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ

ico_titleมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระยอง

ico_titleสามารถติดต่อและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ ณ ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการจังหว้ัดระยอง ชั้น 4 กลุ่มงานข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดระยอง

ico_titleร้องขอข้อมูล ico_titleแบบสอบถาม

ico_titleแสดงผลการสอบถาม ico_titleเว็บบอร์ด

information1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ duplicate
2. ผู้รับผิดชอบในการให้บริการประชาชน duplicate
มาตรา 7 ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
1. โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน duplicate
2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน duplicate
3. สถานที่ขอรับข้อมูลข่าวสารในการติดต่อหน่วยงานของรัฐ duplicate
4. กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ duplicate
5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด duplicate
มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน duplicate
2. การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา duplicate
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี duplicate
4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ duplicate
5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง duplicate
6. สัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการบริการสาธารณะ duplicate
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย duplicate
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด duplicate

กฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ico_titleระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2549
คลิก
arobat-pdf ข้อมูล Acrobat จำนวน 5 หน้า

ico_titleะเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดทำและการพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบฯ
คลิก
arobat-pdf ข้อมูล Acrobat จำนวน 3 หน้า

ico_titleมือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คลิก arobat-pdf ข้อมูล Acrobat จำนวน 49 หน้า

ico_titleคู่มือการปฏิบัติงาน เรียกดู

 

 


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th