อาทิตย์, พฤษภาคม 28, 2017
   
Text Size

การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง

วันที่
upload

เรื่อง

5 เม.ย.55
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดระยอง 2555
songsterr_plus_labelคำนำ
duplicate
songsterr_plus_labelแผน ปปท.
duplicate
songsterr_plus_labelแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
duplicate
songsterr_plus_labelภาคผนวก
duplicate
songsterr_plus_labelหน้าปก
duplicate
25 เม.ย.54
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดระยอง 2554
songsterr_plus_labelส่วนที่ 1 หน้าปก
duplicate
songsterr_plus_labelส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดระยอง 2554
duplicate
songsterr_plus_labelส่วนที่ 3 ภาคผนวก
duplicate
11 ต.ค.53
ปฏิญญากรุงเทพฯ การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
duplicate
28 ก.ย. 53
การทุจริตต่อหน้าที่และการประพฤติมิชอบในภาครัฐด้านอาคารและการตรวจสอบของ ปปท.
duplicate
20 ส.ค. 53
พ.ร.บ.มาตรฐานของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2551
duplicate
6 ก.ค. 53
ข้าราชการต้นแบบ
duplicate
15 มิ.ย. 53
การคุ้มครองพยานและสิทธิประโยชน์ผู้เกี่ยวข้อง
duplicate
31 มี.ค 53
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดระยอง 2553
duplicate
หนังสือนำส่ง รย 0016.5/3798 ลงวันที่ 31 มี.ค. 53
duplicate
31 มี.ค. 52
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง 4 ปี (2552-2555) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2552
duplicate
17 ธ.ค. 51
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี 2551
duplicate
17 ธ.ค. 51
แนวทางการปรับปรุงมาตรการ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบของส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2552
duplicate
9 ธ.ค. 51
หนังสือที่ ปช 0017/ว 061 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
duplicate
9 ธ.ค. 51
บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ
duplicate
9 ธ.ค. 51
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th