internet traffic statistics
ประกาศรายชื่อจังหวัดระยอง

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

กำหนดการเข้ารับเสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมือ ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 - วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ลำดับที่ 1-1,500.

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ลำดับที่ 1,501-4,500

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ลำดับที่ 4,501-8,263


กำหนดการซ้อมของจังหวัดระยอง

ซ้อมย่อย วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น.

ซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.

(ตามเส้นทางการปั่นสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร)

 

รัฐบาลได้กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ถวายเป็นราชสดุดีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ตามเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัด จุดสิ้นสุด ณ ศูนย์ราชการจังหวัด ผ่านสถานที่มงคลของจังหวัด เช่น วัดประจำจังหวัด หรือศาลหลักเมือง และเตรียมจัดกิจกรรมเสริมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมในรูปของ บวร บ. บ้านคือประชาชน ว.วัดเป็นศูนย์กลางของจิตใจ และ ร.โรงเรียน มีนักเรียน ครู อาจารย์ มาร่วมกันจัดกิจกรรม และร่วมใจปั่น พร้อมกันทั่วประเทศ

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายมนตรี
ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นายธีรวัฒน์ สุดสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ชมรมจักรยานจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง


เส้นทางการปั่นจังหวัดระยอง ขาไป เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดระยอง ไปตามเส้นทางถนนสุขุมวิท ทำกิจกรรม วัดป่าประดู่พระอารามหลวง ศาลหลักเมือง วัดลุ่ม พระอารามหลวง และหอพระพุทธอังคีรส พักที่สวนศรีเมือง ขากลับ ผ่านถนนภักดีบริรักษ์ มาตามเส้นทางถนนสุขุมวิท สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

 

 

 


 

 

 

 

๑. สี่แยกขนำไร่

๒. สี่แยกวังจันทร์

 

 

 

 

๓. สี่แยกบ้านฉาง

๔. สี่แยกแกลง