พุธ, กรกฏาคม 15, 2020
   
Text Size

คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

เรื่อง
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 2596/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับพัสดุ ตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม) i_new
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนาายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล i_new
ico_titleสรุปบัญชีมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองปฏิบัติราชการแทน แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 i_new
ico_title ภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 i_new
ico_title ภาคผนวก ข. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 i_new
ico_title ภาคผนวก ค. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 i_new
ico_title ภาคผนวก ง. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 i_new
ico_title ภาคผนวก จ. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 i_new
ico_title ภาคผนวก ฉ. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 i_new
ico_title ภาคผนวก ช. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 i_new
ico_title ภาคผนวก ซ. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 i_new
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12056/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง i_new
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3262/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 2840/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ico_titleผนวก ข (แนบท้ายคำสั่ง 2840/2562)
ico_titleผนวก ง (แนบท้ายคำสั่ง 2840/2562)
ico_titleผนวก จ (แนบท้ายคำสั่ง 2840/2562)
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14545/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ico_titleผนวก ข (แนบท้ายคำสั่ง 14545/2561)
ico_titleผนวก ง (แนบท้ายคำสั่ง 14545/2561)
ico_titleผนวก จ (แนบท้ายคำสั่ง 14545/2561)
ico_titleผนวก ฉ (แนบท้ายคำสั่ง 14545/2561)
ico_title หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 00170.3/5058 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทานผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ico_title คำสั่งจังหวัด ที่ 13055/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12629/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12213/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.3/ว 4767 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12212/2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล
ico_titleสรุปบัญชีมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12212/2561
ico_titleผนวก ก
ico_titleผนวก ข
ico_titleผนวก ค
ico_titleผนวก ง
ico_titleผนวก จ
ico_titleผนวก ฉ
ico_titleผนวก ช
ico_titleผนวก ซ
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11783/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11782/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไข)
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
คำสั่งจังหวัดระยองที่ 854/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภุมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ผนวก ข
ผนวก ง
ผนวก จ
การดำเนินการตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
คำสั่งจังหวัด ที่ 15089/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14728/2560  ลงวันที่ 29 กันยายน 2560  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล
ผนวก ก
ผนวก ข
ผนวก ค
ผนวก ง
ผนวก จ
ผนวก ฉ
ผนวก ช
ผนวก ซ
คำสั่งจังหวัด ที่ 14912/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14728/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๓/ว ๓๕๘๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th