ศุกร์, สิงหาคม 18, 2017
   
Text Size

คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

เรื่อง
การรวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว๗๒๔๓  ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ i_new
ปกคำสั่งมอบอำนาจ
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๗๗๑๒/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๗๗๖๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๗๗๖๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล
ผนวก ก
ผนวก ข
ผนวก ค
ผนวก ง
ผนวก จ
ผนวก ฉ
ผนวก ช
ผนวก ซ

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th