พุธ, มกราคม 16, 2019
   
Text Size

PMQA ปี 2552 หมวด 1

หมวด 1 การนำองค์การ
ico_titleรายงานผลการมอบอำนาจ
ico_titleสรุปผลการใช้อำนาจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน duplicate
ico_titleนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
ico_titleนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จังหวัดระยอง duplicate
ico_titleแผนบริหารความเสี่ยงจังหวัด ปี 2552
ico_titleแนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ  พ.ศ.2552 duplicate
ico_titleรายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม duplicate
ico_title

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th