พุธ, กรกฏาคม 15, 2020
   
Text Size

สคบ.ระยอง

ico_titleขั้นตอนการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) i_new
ico_titleหนังสือสำนักงานคระกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร 0303/ว 10080 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561i_new
ico_titleหนังสือสำนักงานคระกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร 0311/ว 7152 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
ico_titleหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร 0304/5730 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
ico_titleหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร 0303/ว 1771 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ico_titleหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร 0303/ว 1729 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
ico_titleระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2559สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th