อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

PMQA ปี 2552 หมวด 2

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ico_titleวิสัยทัศน์
ico_titleลักษณะสำคัญขององค์กร ปี 2551 duplicate
ico_titleแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) duplicate
ico_titleวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
ico_titleแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัดระยอง (2552-2555) duplicate
ico_titleร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง (2552 - 2555) duplicate
ico_titleแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัดระยอง (2552-2555) duplicate
ico_titleวิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2552 จังหวัดระยอง
ico_titleแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2552 จังหวัดระยอง duplicate

 

 

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th