จันทร์, สิงหาคม 10, 2020
   
Text Size

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12812/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ "ระยอง 2020"
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12809/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรองรับการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองนวัตกรรม (Dream Team Rayong) ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ico_titleหนังสือแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการด้านการศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์  ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
- ตารางมอบหมายงานตามข้อสั่งการ
- แบบรายงาน
Powerpoint EEC นำเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
- EEC ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต
- EEC ด้านการเกษตร
- EEC ด้านอุตสาหกรรม
- EEC ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- EEC ด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์
- EEC ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง
- EEC ด้านการท่องเที่ยว
- EEC ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City)
ico_titleสรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 1/2562
ico_titleรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 1/2562
ico_titleรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 3/2561
ico_titleคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14038/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14037/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ico_titleประกาศจังหวัดระยอง เรื่องตั้งศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ico_titleสรุปมติข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 2/2561
ico_titleรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 2/2561
ico_titleสรุปมติ ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City)  ครั้งที่ 1/2561
ico_titleรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City)  ครั้งที่ 1/2561
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 4312/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City)
ico_titleสรุปมติ ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561
ico_titleรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561
ico_titleสรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560

ico_titleรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 4664 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ico_titleประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง  ตั้งศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15785/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (กรศ.จังหวัดระยอง)
ico_titleคำสั่ง่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15787/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ico_titleการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ico_titleประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง สรุปผลการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
ico_titleประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมส่วนย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชน งานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม
ico_titleร่างกรอบการพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ico_titleการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยระยอง
ico_titleบทสรุปโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ico_titleแบบฟอร์มเสนอโครงการ (EEC)
ico_titleพระราชกิจจานุเบกษา
ico_titleแบบสรุปผลการดำเนินการ
ico_titlePPT สภาพัฒน์
ico_titleคณะกรรมการ EEC จังหวัด
ico_titleบทสรุปโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ico_titleแบบฟอร์มเสนอโครงการ EEC

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th