พุธ, กรกฏาคม 15, 2020
   
Text Size

การจัดการพลังงาน

ico_titleประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ico_titleประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 120/2561 เรื่อง แต่งต้้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 121/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
รายงานการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th