พุธ, ตุลาคม 23, 2019
   
Text Size

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

- หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 2629 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ และดำเนินการตามสรุปมติและข้อสั่งการที่ประชุมคณะอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง i_new

- รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง วันที่ 25 เมษายน 2562 i_new

- มติและข้อสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง i_new

คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง หนังสือเชิญประชุมฯ และการจัดนิทรรศการฯ

คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง

- คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3832/2562

- คำสั่งจังหวัดระยอง (เพิ่มเติม) ที่ 4643/2562


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th