พุธ, กรกฏาคม 15, 2020
   
Text Size

เดินกินชิมเที่ยว

ico_titleแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด
ico_titleการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ico_titlePowerpoint กิจกรรม "เดิน กิน ชิมเที่ยว" ถนนคนเดิน จังหวัดทั่วประเทศ
ico_titleแบบรายงาน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา" จังหวัดระยอง
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0019/6117 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา" จังหวัดระยอง


แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th