พุธ, กรกฏาคม 15, 2020
   
Text Size

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง "ศูนย์ดำรงธรรม" ทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ วันที่1 เมษายน 2537 คำว่า "ดำรง" มาจากพระนามของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนบดี คำว่า ธรรม" หมายความถึงสิ่งที่ดีงาม ชอบธรรม ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ดังนั้น "ศูนย์ดำรงธรรม" จึงหมายถึงศูนย์กลางที่ธำรงความดีงาม ความชอบธรรม ความเป็นธรรม และความยุติธรรม ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

คู่มือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

1. ประกาศ คสช.ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

2. โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

3. ขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

4. ช่องทางการให้บริการแจ้งเรื่องร้องเรียน


รายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

ปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2560 เดือนพฤศจิกายน 60 เดือนธันวาคม 60 เดือนมกราคม 61
เดือนกุมภาพันธ์ 61 เดือนมีนาคม 61 เดือนเมษายน 61 เดือนพฤษภาคม 61


 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th