เสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
   
Text Size

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียน ร้องทุกข์ || ค้นหาผลการร้องเรียน || สรุปผลดำเนินงาน

กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง "ศูนย์ดำรงธรรม" ทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ วันที่1 เมษายน 2537 คำว่า "ดำรง" มาจากพระนามของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนบดี คำว่า ธรรม" หมายความถึงสิ่งที่ดีงาม ชอบธรรม ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ดังนั้น "ศูนย์ดำรงธรรม" จึงหมายถึงศูนย์กลางที่ธำรงความดีงาม ความชอบธรรม ความเป็นธรรม และความยุติธรรม ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ดังนั้นหากคุณมีทุกข์และไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐ รวมตลอดถึง จากการปฏิบัติงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และจากเจ้าหน้าที่-ข้าราชการ-พนักงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ต่างๆ ในจังหวัดระยอง

คุณสามารถร้องเรียน-ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" จังหวัดระยองได้ดังนี้

  1. มาร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ส่ง "ศูนย์ดำรงธรรม" ศาลากลางจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิทตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th