จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจากอดีตถึงปัจจุบัน         
     
  1.  พระยาศรีสมุทโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ  ยมจินดา)  
  2.  พระยาประเสริฐสุนทราศัย  
  3.  พระศรีสมุทโภค (อิ่ม  ยมจินดา)  
  4.  พระยาสิงห์บุรานุรักษ์  
  5.  พระยาอุตรกิจพิจารณ์  
  6.  พระศรีสมุทโภค  
  7.  พระยาอินทรวิชิต (เต็ม  บุนนาค)  
  8.  พระเสนานิคมพินิจ (หม่อมราชวงศ์ชุน)  
  9.  หม่อมเจ้านิสากร  
  10.  พระยาวโรดมภักดี  
  11.  พระยาสุนทรพิพิธ (เชย  มรรควิบูล)  
  12.  พระยามานิตกมลพัฒน์  
  13.  พระยานรินภักดี (สุก  พังสุภูติ)  
  14.  นายอุดม  บุญประกอบ  
  15.  หลวงอรรถสิทธิ์สุนทร  
  16.  นายชื่น  ไชยศิริ   
  17.  นายถวิล  สุนทรศารทูล  
  18.  ขุนวรคุตต์คณารักษ์  
  19.  นายชุณห์  นกแก้ว  
  20.  หลวงศรีนราศัย (ผิว  จินทิิมาคม)  
  21.  นายสวัสดี  พิบูลนครินทร์  
  22.  นายบุญญฤทธิ์  นาคีนพคุณ  
  23.  นายสมจิตต์  สมบัติศิริ  
  24.  นายเลื่อน  ไขแสง  
  25.  นายสง  เหลาสุนทร  
  26.  นายดำรง  สุนทรศารทูล 1  ต.ค.  2507 - 30  ก.ย.  2510
  27.  นายวิทยา  เกษรเสาวภาค 1  ต.ค.  2510 - 30  ก.ย.  2514
  28.  นายสมพร  ธนสถิตย์ 1  ต.ค.  2514 - 30  ก.ย.  2516
  29.  นายเจริญ  ธำรงเกียรติ 1  ต.ค.  2516 - 30  ก.ย.  2520 
  30.  นาวาเอกจำลอง  ประเสริฐยิ่ง 1  ต.ค.  2520 - 30  ก.ย.  2524
  31.  นายพีระพัชร  สัตยพันธ์ 1  มิ.ย.  2524 - 31  มี.ค.  2525
  32.  นายประสิทธิ์  โกมลมาลย์ 1  เม.ย.  2525 - 30  ก.ย.  2526
  33.  นายชัยวัฒน์  หุตะเจริญ 1  ต.ค.  2526 - 30  ก.ย.  2529
  34.  นายฉลอง  วงษา 1  ต.ค.  2529 - 30  ก.ย.  2532

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th