ศุกร์, พฤษภาคม 24, 2019
   
Text Size

46. นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์

chidpong

46.  นายชิดพงษ์  ฤทธิประศาสน์
6  พ.ค. 2551- 15 มี.ค. 2552

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th