อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

PMQA ปี 2552 หมวด 3

หมวด 3 การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ico_titleแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
duplicate
ico_titleแบบสรุปผลการสำรวจ ฯ
duplicate
ico_titleแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3
duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th