อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

PMQA ปี 2552 หมวด 6

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
ico_titleคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า
ico_title1) การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จังหวัดระยอง duplicate
ico_title2) การปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกู้ยืมเงิน เพื่อประกอบอาชีพ duplicate
ico_titleคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุน
ico_title1) การติดตามประเมินผลการให้การสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมุนเวียน duplicate
ico_title1.1) การจัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรฐกิจชุมชนครบวงจรและการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายองค์ความรู้ duplicate

 

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th