อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

PMQA ปี 2552 หมวด 7

หมวด 7 ผลลัพท์การดำเนินการ
ico_titleRM 8
ico_titleปก duplicate
ico_titleข้อมูลทั่วไป duplicate
ico_titleตารางส่วนที่ 1 duplicate
ico_titleแหล่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2551
ico_titleข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปี 2551
ico_titleพื้นที่ประสบภัยปี 2551
ico_titleตารางส่วนที่ 2 duplicate
ico_titleการจำแนกพื้นที่ของจังหวัดตามประเภทการใช้ที่ดิน ปี 2551
ico_titleการจำแนกพื้นที่การเพาะปลูก ปี 2551
ico_titleการจำแนกพื้นที่ทำการประมง (น้ำจืด) ปี 2550
ico_titleการจำแนกพื้นที่ทำการประมง (ชายฝั่ง) ปี 2550
ico_titleการจำแนกพื้นที่การเลี้ยงปศุสัตว์ ปี 2551
ico_titleการจำแนกประเภทป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2551
ico_titleการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ปี 2551
ico_titleการปฎิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปี 2551
ico_titleข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดระยอง ปี 2551
ico_titleโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของศูนย์บริการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปี 2551
ico_titleโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปี 2551
ico_titleโครงการชลประทานขนาดกลาง ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปี 2551
ico_titleโครงการชลประทานขนาดเล็ก/โครงการอื่น ๆ ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปี 2551
ico_titleโครงสร้างพื้นฐานทางการตลาด ปี 2551
ico_titleการเยี่ยมชมภูมิปัญญา/เทคโนโลยีการเกษตรจังหวัดระยอง ปี 2551
ico_titleรายชื่อตลาดในจังหวัดระยอง ปี 2551
ico_titleแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ปี 2551
ico_titleตารางส่วนที่ 3 duplicate
ico_titleข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2551/2552
ico_titleแสดงจำนวนสัตว์รายอำเภอ ปี 2551
ico_titleจำนวนสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์จังหวัดระยอง พ.ศ. 2551
ico_titleจำนวนสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2551
ico_titleจำนวนราย เนื้อที่การเลี้ยงและผลผลิต จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2549
ico_titleจำนวนราย เนื้อที่การเลี้ยง จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2549
ico_titleผลผลิตการเลี้ยงปลา จำแนกตามชนิดและประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2549
ico_titleการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวนราย เนื้อที่การเลี้ยง จำแนกตามประเภทการเลี้ยงเป็นรายจังหวัด ปี 2549
ico_titleผลผลิต มูลค่า การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2549
ico_titleปริมาณสัตว์น้ำเค็ม ณ ท่าขึ้นปลาที่สำคัญ ๆ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2549
ico_titleราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำเค็มที่สำคัญ ณ ท่าขึ้นปลา จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2549
ico_titleปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของแต่ละอำเภอ ปี 2551/2552
ico_titleจำนวนเกษตรกรจำแนกตามประเภทพืชที่ปลูกจังหวัดระยอง ปี 2551
ico_titleข้อมูลผู้จำหน่ายพันธุ์พืช จังหวัดระยอง ปี 2551
ico_titleข้อมูลผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร จังหวัดระยอง ปี 2551
ico_titleข้อมูลร้านจำหน่ายวัสดุการเกษตร จังหวัดระยอง ปี 2551
ico_titleผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งด้านการเกษตร ปี 2551
ico_titleทำเนียบ duplicate
ico_titleทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง

********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th