อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

การควบคุมภายใน

เรื่อง
การจัดทำรายงานระดับหน่วยรับตรวจ
ico_titleตามข้อ 6 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 duplicate
การควบคุมภายใน
ico_titleมาตรฐานการควบคุมภายในสำนักงานจังหวัดระยอง duplicate
ico_titleแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน duplicate


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th