จันทร์, สิงหาคม 19, 2019
   
Text Size

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

เรื่อง

ico_titleรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ระยอง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 ตุลาคม 2558
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
duplicate
ico_titleรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ระยอง ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 11 ธันวาคม 2552
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศรีสมุทโภคชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
duplicate
ico_titleรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ระยอง ครั้งที่ 3/2551 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีสมุทโภคชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
duplicate
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0016.2/ว 8717 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ระยอง
duplicate

************

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th