เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

แผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 4 ปี พ.ศ. 2553-2556

ico_titleปก duplicate
ico_titleบํญชีรายโครงการ duplicate
ico_titleแผนพัฒนาจังหวัดระยอง 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) สภาพทั่วไป - วิเคราะห์ศักยภาพ duplicate
ico_titleแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2553-2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์ duplicate

การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ico_titleหนังสือที่ รย 0016.2/ว 12855 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ไปพลางก่อน
duplicate

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2551-2554

ico_titleปก duplicate
ico_titleสารบัญ duplicate
ico_titleแผนพัฒนาจังหวัดระยอง 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) duplicate
ico_titleแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2551-2554 duplicate
ico_titleรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด duplicate

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ico_titleเดือน duplicate
ico_titleเดือน duplicate
ico_titleแผนปฏิบัติการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2552 duplicate
ico_titleแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2552 ปรับปรุง duplicate
ico_titleรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2552 duplicate

การจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ico_titleรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 duplicate
ico_titleพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550  duplicate
ico_titleหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด duplicate
ico_titleรายงานการประชุมระดมความเห็น 21 ธ.ค.2551 duplicate
ico_titleแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด duplicate
ico_titleแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีจังหวัด duplicate
ico_titleแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีจังหวัด duplicate
ico_titleแผนพัฒนาและงบประมาณ duplicate
ico_titleE-Budgeting52 duplicate
ico_titleการจัดทำงบประมาณปี 52  duplicate

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) จังหวัดระยอง

duplicate
ico_titleข้อมูลหน้า 1-32 duplicate
ico_titleข้อมูลหน้า 33-61 duplicate
ico_titleข้อมูลหน้า 62-94 duplicate

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

ico_titleFILE  ACROBAT duplicate
ico_titleFILE WORD duplicate

  

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th