พุธ, มกราคม 16, 2019
   
Text Size

การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ico_titleรายงานการประชุมการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยวันอังคารที่  21  มีนาคม  2549   เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศตส.จ.ระยอง ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ico_titleข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 9 ในคราวประชุม  วันอังคารที่ 21  มีนาคม  2549   เวลา  10.00  น.ณ ห้องประชุม ศตส.จ.ระยอง   ชั้น 4   ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th