เสาร์, มิถุนายน 24, 2017
   
Text Size

บรรยายสรุปสำหรับผู้บริหาร

ico_titleข้อมูลทั่วไปของจังหวัดระยอง

ระยอง.....  เป็นจังหวัดขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว   มีผลไม้ชั้นยอด เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ   มีสภาพเศรษฐกิจดี  มีรายได้ต่อหัวประชากรสูง เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

เมื่อก่อนจังหวัดระยองจะเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งผลไม้ดีของภาคตะวันออก  ไม่ว่าจะเป็นมังคุด ทุเรียน เงาะ รวมทั้ง อาหารทะเลสด แปรรูป กะปิ น้ำปลา เนื่องจากความเหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยและสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม  นอกจากนั้น ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม เนื่องจากมีชายหาดยาวสวยเลียบขนานไปกับอ่าวไทย และเกาะสวยงามระดับโลก เช่น เกาะเสม็ดก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดคือเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม

จังหวัดระยองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม  นับตั้งแต่การค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นการเริ่มต้นยุค “โชติช่วงชัชวาลย์”   และเป็นที่มาของ “โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก”  (Eastern Seaboard Development Program) ในปี 2524

ในช่วงระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมานั้น ได้ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง เปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมนำการท่องเที่ยวและการเกษตร  ปัจจุบันรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  คือ 1,143,740  บาท/คน   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เท่ากับ 672,104 ล้านบาท โดยมาจาก สาขาการผลิตด้านอุตสาหกรรม กว่าร้อยละ  92

จังหวัดระยองได้นำข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา และสาระที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ มาเรียบเรียงลงในหนังสือเล่มนี้  เพื่อให้ผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้รู้จักจังหวัดระยองมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น หากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

บรรยายสรุปจังหวัดระยอง
ico_titleบรรยายสรุป ปี พ.ศ. 2558
duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th