อังคาร, ตุลาคม 23, 2018
   
Text Size

สำนักงาน ศตส.จ.รย.

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง

           
ico_titleDOWNLOAD เอกสาร E-OFFICE     duplicate 
รับสมัครประกวดวาดภาพ ระบายสี และขับร้องเพลง วงดนตรีสากล
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลจังหวัดระยอง ประจำปี 2552
   
ico_titleโครงการ ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2552
เรื่อง รับสมัครประกวดวาดภาพ ระบายสี และขับร้องเพลง วงดนตรีสากล เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล จ.ระยอง ปี 2552
    duplicate
ico_titleใบสมัครวาดภาพ     duplicate 
ico_titleใบสมัครขับร้องเพลง     duplicate
ico_titleใบสมัครวงดนตรีสากล     duplicate

 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง

           
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 115 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง
    duplicate
ico_titleคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ 1/2552 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552
เรื่อง กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน
    duplicate

การจัดตั้งกลไกแก้ไขปัญหายาเสพติด

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 114 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การจัดตั้งกลไกแก้ไขปัญหายาเสพติด     duplicate
ico_titleคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ 1/2552 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552
เรื่อง กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน
    duplicate

ยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล

   
ico_titleโครงการหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 91 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552
เรื่อง ยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล
    duplicate
ico_titleแบบรายงาน ศปป.1 แบบรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล     duplicate

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 82/2552

     
ico_titleเรื่อง ยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552     duplicate

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง ที่ 5/2552

   
ico_titleเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐ (ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552     duplicate
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 69 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล     duplicate
ico_titleเอกสารการดำเนินงานของเจ้าพนักงาน ปปส.    
ico_titleเอกสารแนบ 1     duplicate
ico_titleเอกสารแนบ 2-4     duplicate
ico_titleเอกสารแนบ 5-6     duplicate

โครงการกาชาดเพื่ออบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดระยอง

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 3 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552 เรื่องโครงการกาชาดเพื่ออบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง จ.ระยอง     duplicate

ภาพกิจกรรม

   
ico_titleโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ค่ายลืมความหลังตั้งต้นใหม่)     duplicate

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2552

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 306 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2551 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง     duplicate
ico_titleบัญชีรายชื่อหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องแจ้งท้าย     duplicate
ico_titleแผนปฏิบัติการฯ ปี 2552     duplicate
ico_titleแผนปฏิบัติการฯ ปี 2552 (สรุปช่วง 6 เดือนแรก)     duplicate
ico_titleแผนปฏิบัติการฯ ปี 2552 (สรุปช่วง 6 เดือนหลัง)     duplicate

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2552

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 235 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552     duplicate
ico_titleบัญชีรายชื่อหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องแจ้งท้าย     duplicate
ico_titleกรอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2552     duplicate
ico_titleแบบสรุปงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ แบบฟอร์มการจัดทำแผนฯ (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)     duplicate

ข้อมูลกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 175 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 เรื่องระบบข้อมูลกำลังพลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จ.ระยอง     duplicate

โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 162 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เรื่องโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน     duplicate
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 163 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินฯ     duplicate

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 101  ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2551 เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วง 6 เดือนหลัง    
ico_titleรายชื่อหน่วยงานแจ้งท้าย     duplicate
ico_titleเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย     duplicate

"รวมพลังประชาไทย  พ้นภัยยาเสพติด"

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 93  ลงวันที่  28  เมษายน  2551  เรื่อง  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมพลังประชาไทย  พ้นภัยยาเสพติด"    
ico_titleรายชื่อหน่วยงานแจ้งท้าย     duplicate
ico_titleหนังสือแจ้งเวียน ข้อมูลไฟล์ Acrobat     duplicate
ico_titleแผนปฏิบัติการฯ ข้อมูลไฟล์ Acrobat (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)     duplicate

แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด สังคม อิทธิพล

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 61  ลงวันที่  26 มีนาคม  2551  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม และการปราบปรามผู้มีอิทธิพล     duplicate

นโยบายเร่งด่วนของ มท.1 ปี 2551

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 54  ลงวันที่  14 มีนาคม  2551  เรื่อง  การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ ร.ม.ต.มหาดไทย     duplicate

การนำเข้าข้อมูลกำลังพล ปี 2550

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 4066  ลงวันที่  3  เมษายน  2550  เรื่อง  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลปี 2550     duplicate

การสำรวจข้อมูลกำลังพล

   
ico_titleแบบฟอร์มการนำเข้าข้อมูลกำลังพล ปี 2549     duplicate
ico_titleคำอธิบายและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มฐานข้อมูล     duplicate

ขั้นตอนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

   
ico_titleหนังสือที่ ศตส..จ.รย./ว 141 ถึง  คณะกรรมการ ศตส.จ.รย.ทุกท่าน /ศตส.อ./กิ่ง อ. ทุกแหน่ง (ตามบัญชีแนบท้าย)     duplicate
ico_titleขั้นตอนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ(ชีวิตสดใส  เยาวชนปลอดภัย  ร่วมใจจัดระเบียบสังคม)     duplicate


***********                                                                                                                                                                                                    

 

                                                         

 

 

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th