อังคาร, ตุลาคม 23, 2018
   
Text Size

คำรับรองฯปี 2552

ระบบการติดตามและประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ข้อมูลวันที่ 22 ตุลาคม 2551)
ico_titleเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย  ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0016.2/ว 13233 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2551
ico_titleกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ico_titleเอกสาร 1 duplicate
ico_titleเอกสาร 2 duplicate
ico_titleเอกสาร 3 duplicate
ico_titleเอกสาร 4 duplicate
ico_titleเอกสาร 5 duplicate
ico_titleเอกสาร 6 duplicate
ico_titleแบบฟอร์การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
ico_titleแบบฟอร์มที่ 1 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 2 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 3 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 4 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 5 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 6 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 7 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 8 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 9 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มการรายงานการประเมินตนเอง (SAR Card)
ico_titleแบบฟอร์มที่ 1 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 2 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 3 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 4 duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 5 duplicate
ico_titleการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ข้อมูลวันที่ 22 สิงหาคม 2551)
ico_titleหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว33 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552 duplicate
ico_titleสิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleกรอบจังหวัด 2552 duplicate
ico_titleปฏิทิน 2552 duplicate
ico_titleกำหนดการชี้แจง 22 ส.ค. 2551 duplicate
ico_titleแนวทางการเจรจา duplicate
ico_titleรายการตัวชี้วัดมิติที่ 1 duplicate
ico_titleแบบแจ้งตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัด duplicate
ico_titleแบบแจ้งตัวชี้วัดจังหวัด duplicate
ico_titleรายชื่อกลุ่มจังหวัด duplicate
ico_titleแบบแจ้งการเจรจา duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th