อังคาร, ตุลาคม 23, 2018
   
Text Size

คำรับรองฯปี 2553

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ข้อมูลวันที่ 24 สิงหาคม 2552)
ico_titleสารบัญหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว22 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2522 เรื่องการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

duplicate

ico_titleสิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_title1) กรอบการประเมินจังหวัด 2553
duplicate
ico_title2) ปฏิทิน 2553
duplicate
ico_title3) กำหนดการชี้แจง
duplicate
ico_title4) แนวทางการเจรจา
duplicate
ico_title5) รายการการชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน
duplicate
ico_title6) แบบฟอร์มการเสนอตัวชี้วัด
duplicate
ico_title7) แบบแจ้งความประสงค์ในการเจรจา
duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th