พุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2019
   
Text Size

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง

 เรื่อง

           
ico_titleกฎบัตร หน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง    
ico_titleกฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง        duplicate
ico_titleกฎบัตร หน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง     
ico_titleกฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง      duplicate
ico_titleระเบียบต่างๆ ที่ควรทราบ ปี พ.ศ.2551    
ico_titleระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551     duplicate
ico_titleระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2551     duplicate
ico_titleประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียน     duplicate
ico_titleบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2551     duplicate
ico_titleพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550     duplicate
ico_titleหนังสือที่ นร 0506/ว 113 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น     duplicate
ico_titleนังสือที่ นร 0506/ว 126 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพ      duplicate
ico_titleระเบียบต่างๆ ที่ควรทราบ ปี พ.ศ.2550    
ico_titleหนังสือที่ กค 0409.6/ว 265 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ฯ     duplicate
ico_titleระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550     duplicate
ico_titleการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษา     duplicate
ico_titleอัตราเงินบำรุงการศึกษาค่าเล่าเรียน     duplicate
ico_titleมาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2550     duplicate
ico_titleระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549     duplicate
ico_titleระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2549     duplicate

     

**************      

                                                                                                                                        

 

 

       

 

 

                               
         

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th