พุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2019
   
Text Size

SAR Card ปีงบประมาณ 2552 รอบ 12 เดือน

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ico_titleSAR Card รอบ 12 เดือน (ก.พ.ร.)
duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 3
ico_titleแบบฟอร์มที่ 3.1 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (LD1-LD7)
duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 3.2 แบบฟอร์มรายงานผลหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (IT1-IT7) 28 ต.ค.52
duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 3.3 แบบแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (RM1-RM10) 27 ต.ค.52
duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ
duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร
duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 6
ico_titleแบบฟอร์มที่ 6.1 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการในหมวด 2 (SP1-SP7)
duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 6.2 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการในหมวด 3 (CS1-CS10)
duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 7 แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จังหวัดระยอง duplicate
ico_titleแบบฟอร์มที่ 8 แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ duplicate


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th