เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

งานทะเบียนอาวุธปืน

งานทะเบียนอาวุธปืน
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
-ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ (ป.1)ต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ในบ้าน
- สอบสวนคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามแบบ ปค.14 ว่าเป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 13
แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ..
2540 หรือไม่ เพื่อพิจารณา
ถึงสภาพความเป็นอยู่ หรือ
สิ่งแวดล้อมสรุปเอกสารและหลักฐานต่าง ๆพร้อมความเห็นเสนอนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อพิจาารณา
-ออกใบอนุญาตขออาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล
(ป.3)
- ตรวจสอบอาาวุธปืนและคู่มือ
ประจำปืนหากถูกต้องตามเงื่อนไขใบอนุญาิให้มีอาวุธปืน(ป.4)
- หลักฐานที่ต้องใช้ในการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
- บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ หรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
พร้อมด้วยสำเนา
- สำเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14)ซึ่งปรากฎวันที่ย้ายเข้ามา
- หลักทรัพย์และหลักฐานประกอบอาชีพและรายได้
- หนังสือรับรองความเหมาะสมเหตุผลความจำเป็น นิสัยใจคอดังนี้
- ถ้าเป็นราชฎรทั้งไปให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรอง
- ถ้าเป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้าง ต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าใน
ตำแหน่งต่อไปนี้
- หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าสำหรับข้าราชการพลเรื่อน
-ผกก.สำหรับข้าราชการตำรวจ
- ผบ.พัน สำหรับ
ข้าราชการทหาร
- ถ้าเคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมาก่อน ให้นำใบอนุญาต(ป.4)  ไปแสดงด้วย
ไม่เสีย
15 นาที
ป. 3
6 บาท
ป. 4
500 บาท
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร 038-694015, 038-640700 ต่อ 33734, 34130
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

 

 

************

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th