พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

งานสถานบริการ/ค้าของเก่า

งานสถานบริการ/ค้าของเก่า
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบการใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- ขออนุญาตค้าของเก่า
- รับคำร้อง
- ตรวจสอบเอกสาร
- จัดส่งผู้ขอพิมพ์นิ้วมือ เพื่อสอบ
ประวัติพิมมือ
- จัดส่งคำขอพร้อมเอกสาร
ไปจังหวัด เพื่อพิจารณาออก
ใบอนุญาต ให้ประกอบ
การค้าของเก่า
- สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบพาณิชย์
- รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
- ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
เจ้าบ้าน
- หนังสือยินยอม
แผนที่ตั้งร้าน
ไม่เสีย
15 นาที
-
- ขออนุญาติเปิดสถานบริการ
- รับคำขออนุญาต
- ตรวจสอบเอกสาร
- จัดส่งคำขอไปจังหวัด
เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาติ
- บัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน
- รูปถ่าย
ไม่เสีย
15 นาที
-
- ขออนุญาตเปิดโรงแรม
- จัดส่งเอกสารไปจังหวัด
- คำร้องขออนุญาตสร้างและเปิดโรงแรม
- แบบ ร.ร. 1
- ใบแจ้งคำประสงค์ขอยื่นรายการอัตรค่าห้องเช่า
- หนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มอบ
- สำเนาโฉนดที่ดินที่สร้างโรงแรม
- แผนที่ตั้งโรงแรมพร้องรูป
- แบบแปลนการก่อสร้า้งโรงแรมหนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ไม่เสีย
30 นาที
-
สถานที่ติดต่อ
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

 

**************

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th