เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

งานทะเบียนชื่อบุคคล

งานทะเบียนชื่อบุคคล

งาน
หลักเกณฑ/์ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- การเปลี่ยนชื่อตัว
- ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ยื่นคำขอแบบ ช.1
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ
- ออกหนังสือสำคัญ (แบบ ช .3)
-สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ถ้าเป็ผู้เยาว์ต้องนำสูติบัตรมาแสดง
50 บาท
30 นาที
- ต้องไม่คล้องหรือมุ่งหมายให้
คล้ายกับพระปรมาภิไธย
และนามของพระราชินีหรือ
ราชทินนาม
- ต้องไม่มีความหมายหยาบคาย
- ต้องไม่เจตนาทุจริต
- การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
- ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ยื่นคำขอแบบ ช.1
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
ต้องตรงกับหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(พ.ร.บ. ชื่อบุคคล )
- ผู้เยาว์บิดา - มารดา ยื่นคำขอ
แทนผู้เยาว์
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
- ผู้เยาว์ต้องมีสูติบัตรมาแสดง
ใบอย่า/(กรณีหญิงม่าย)
100 บาท
45 นาที
-ต้องไม่เป็นคำที่พ้องหรือมุ่งให
คล้ายกับพระปรมาภิไธย
และนามของพระราชินีหรือ
ราชทินนาม
- ต้องไม่มีความหมายหยาบคาย
- ต้องไม่ซำ้กับชื่อสกุลที่มีอยู่แล้ว
- มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ
- ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อ
สกุลห้ามใช้คำว่า "ณ"
นำหน้าชื่อสกุล
- ห้ามเอานำนามพระมหานครและ
ศัพย์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธย มาเป็นชื่อ
- การจดทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล
- ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ยื่น ช.1
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
- นายทะเบียนอนุญาต
ออกหนังสือสำคัญ ช.4
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
-หนังสือรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล (แบบ ช.2)
- หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
100
90 นาที
-ต้องไม่เป็นคำที่พ้องหรือมุ่งให้
คล้ายกับพระปรมาภิไธย
และนามของพระราชินีหรือ
ราชทินนาม - ต้องไม่มีความหมายหยาบคาย
- ต้องไม่ซำ้กับชื่อสกุลที่มีอยู่แล้ว
- มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ
- ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อ
สกุลห้ามใช้คำว่า "ณ" นำหน้าชื่อสกุล
- ห้ามเอานำนามพระมหานครและ
ศัพย์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธย มาเป็นชื่อ
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร 038-694015, 038-640700 ต่อ 33734, 34130
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

 

 

************

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th