เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม "เวทีพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก"

 
chonburi      rayong       chantaburi      trat
 

        กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  ได้จัดกิจกรรม "เวทีพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก" ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพหลักในการประชุม เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี
        กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยส่วนราชการและเครือข่ายการพัฒนาด้านสังคมของ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จำนวนประมาณ 800 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้
       1) การนำเสนอผลงานด้านแผนการพัฒนาและนวัตกรรมใน 4 ด้านๆละ 4 เรื่อง โดยจัดเป็นบูธแสดงนิทรรศการ คือ
                        1.1  ด้านสุขภาพ ( ภาพกิจกรรม duplicate )
                                        (1) โครงการเมืองจันท์สุขภาพดี “สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง”
                                              (จังหวัดจันทบุรี)
                                        (2) รักแท้ดูแลเท้า เรื่อง “ซึ้ง” ที่บ้านบึง (จังหวัดชลบุรี)
                                        (3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนของเครือข่ายและชุมชนที่เข้มแข็ง
                                             “เกาะแก้วโมเดล” (จังหวัดระยอง)
                                        (4) ชุมชนตลาดสด ลดเสียง ลดโรค อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
                        1.2  ด้านการศึกษา ( ภาพกิจกรรม duplicate )
                                        (1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 45 สาระที่ 3 นาฎศิลป์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5
                                              (จังหวัดจันทบุรี)
                                        (2) การบริหารงานจัดชั้นเรียนการสอนแบบคละชั้น (จังหวัดชลบุรี)
                                        (3) ชุดพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน (จังหวัดระยอง)
                                        (4) โครงการ “พี่สอนน้อง..น้องสอนเพื่อน” (จังหวัดตราด) 
                        1.3  ด้านเศรษฐกิจชุมชนและครอบครัว ( ภาพกิจกรรม duplicate ) 
                                        (1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (จังหวัดจันทบุรี)
                                        (2) ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรต้นแบบ (จังหวัดชลบุรี)
                                        (3) การพัฒนากลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน (จังหวัดระยอง)
                                        (4) หมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านน้ำเชี่ยว (จังหวัดตราด)
                        1.4  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ( ภาพกิจกรรม duplicate ) 
                                        (1) บ้านปลา ธนาคารปู ตำบลบางสระเก้า (จังหวัดจันทบุรี)
                                        (2) โครงการศูนย์สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ (จังหวัดชลบุรี)
                                        (3) เครือข่ายบูรณาการของกองทุนไตรสิกขา (จังหวัดระยอง)
                                        (4) ชาวเทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมสร้างสังคมพัฒนาใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม (จังหวัดตราด)
       2) การนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง
                       (1) การศึกษาทฤษฎ๊โครงการเสริมพลังวิจัยในชั้นเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการความร่วมมือคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี (ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี)
                       (2) ธนาคารชุมชนบางสระแก้ว (ธนาคารชุมชนบางสระแก้ว ต.บางสระแก้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี)
                       (3) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพแอมแฟตามีน (ยาบ้า) ซ้ำ ในกลุ่มผู้ป่วยบำบัด ของสถานบำบัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)
                       (4) การพัฒนาองค์กรสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี) duplicate
                       (5) การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ จังหวัดจันทบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี) 
       3) การบรรยายพิเศษ “ ก้าวผ่านวิกฤติ....ด้วยเศรษฐกิจพิอเพียง ” โดย ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี   เป็นการวิเคราะห์สภาพของสังคมไทยในประเด็น  ความผิดพลาดในการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ควรจะเป็น duplicate
      4) การบรรยายพิเศษ “อยู่อย่างสุขใจในภาคตะวันออก” โดย ดร.เสรี  วงษ์มณฑา เกี่ยวกับศิลปะการดำเนินชีวิตให้งดงาม
      5) พิธีมอบรางวัลผลงานต้นแบบการพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเจ้าภาพจะเผยแพร่ผลการตัดสินและเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานต้นแบบและผลวิจัยดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน www.chpho.go.th ต่อไป
      6) ภาพประกอบกิจกรรมทั่วไป duplicate 
 
  สรุปโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานจังหวัดระยอง
18 มิถุนายน 2553
      

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th