เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

งานทะเบียนราษฏร์

งานทะเบียนราษฏร์

งาน
หลักเกณฑ/์ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุุ
-การแจ้งเกิด
-เรียกสำเนาทะเบียนบ้าน/
บัตรประจำตัวผู้แจ้งหรือบิดา/มารดาและหนังสือรับรองแจ้งเกิด
- ลงรายการในสูติบัตร
- เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
-สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
-บัตรประจำตัวผู้แจ้ง,บัตรประจำตัวบิดามารดาเด็ก
-หนังสือรับรองการเกิด(ท.ร.1/1)ที่โรงพยาบาลออกให้
ไม่เสีย
15 นาที
- เจ้าบ้าน/บิดา
มารดาต้องแจ้ง
ภายใน 15 นาที วันตั้งแต่วันเกิด
กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด    จะต้องนำ
พยานบุคคลที่น่าเชื่อ
ถือมาด้วย
-การแจ้งตาย
-เรียกและตรวจสอบบัตร
ประชาชนของผู้แจ้งหนังสือรับราชการสำเนา
ทะเบียนบ้านที่มีชื่อคนตาย
-ลงรายการในใบมรณบัตร

-สำเนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
-บัตรประชาชนผู้แจ้ง
-หนังสือรับรองการตาย(ท.ร.4/1)ที่โรงพยาบาลออกให้ให้กรณีตายใน รพ.
-รายงานการชันสูตรพลิกศพหรือบันทึกประจำวันกรณีตายนอกบ้าน
ไม่เสีย
15 นาที
-ให้เจ้าบ้านหรือ
ผู้พบศพแจ้ง
การตายต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้ง
แห่งท
้องที่ตาย
ภายใน 24 ชั่วโมง
-การย้ายเข้า
-เรียกสำเนาทะเบียนบ้าน
ที่จะย้ายเข้าและตรวจสอบใบแจ้งย้าย
-รับแจ้งย้ายเข้า
-เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
-บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
- สำเนาทะเบียนบ้าน
(ฉบับเจ้าบ้าน)
-บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
-หนังสือมอบอำนาจ
จากเจ้าบ้าน(ถ้ามี)
-บัตรประชาชนของ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าบ้าน
-ใบแจ้งการย้ายที่อยู่(ทร.6)
ตอนที่ 1 และ 2
-หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
การครอบครองบ้าน
ไม่เสีย
15 นาที
- เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ใน บ้านให้เจ้าบ้าน
แจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้าย
-การแจ้งย้ายออก
-เรียกสำเนาทะเบียนบ้าน
ที่จะย้ายออกแล้วตรวจสอบรายการบุคคล
-ลงรายการในใบแจ้งย้ายที่อยุ่
-มอบใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ให้ผู้แจ้ง

-บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
-หนังสือมอบอำนาจ
จากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
-บัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้ที่ย้ายที่อยู่
-สำเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านปลายทาง(ถ้ามี)
ไม่เสีย
-
- ต้องไปดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันย้ายออก
-การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอัติโนมัติ
-เรียกบัตรประชาชนผู้แจ้ง
และทะเบียนบ้านที่จะย้าย
เข้าพร้อมหนังสือยินยอม
ให้เข้าย้าย
-ลงรายการแจ้งย้ายในคำร้อง
-เพิ่มรายชื่อผู้แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้าน
-สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
-บัตรประชาชนเจ้าบ้าน
-บัตรประชาชนผู้แจ้งย้ายเข้า
-หนังสือยินยอมของเจ้าบ้าน
(กรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง )
20
15 นาที
- ผู้ที่ย้ายที่อยู่
สามารถไปแจ้งย้ายเข้า
ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่
ไปอยู่ไหม่
โดยไม่ต้องเดินทาง
กลับไปแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน
เดิม ทั้งนี้ผู้ที่ย้ายที่อยู่ต้องเป็น
ผู้แจ้งย้ายด้วยตัวเอง
(เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท)
-การแจ้งขอเลขประจำบ้าน รื้อถอนบ้าน
-เรียกใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารทะเบียนบ้าน,
บัตรประชาชนผู้ขอ
-บันทึกทะเบียนบ้านเล่มใหม่และออกะรัสประจำบ้าน
-บัตรประชาชนผู้แจ้ง
-หนังสืออนุญาตปลูกสร้างบ้าน(ในเขตเทศบาลแจ้ง ณ เทศบาล,นอกเขตเทศบาลแจ้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบล)
-
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคารหรือรืื้อถอน
อาคาร
ไม่เสีย
60 นาที
- เมื่อมีการปลูกสรา้งบ้านใหม่
รือถอนบ้านให้เจ้าของบ้าน
แจ้งขอมีเลขบ้านหรือแจ้ง
รื้อถอนบ้านหลังจากการ
สร้า้ง หรือรื้อถอนเสร็จภายใน
15 วัน ต่อนายทะเบียน
-การขอคัดหรือรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร
1. คัดและรับรองสำเนาในทะเบียนบ้าน
2.คัดสำเนาทะเบียนบ้านกรณีชำรุด , สูญหาย
3.คัดสำเนาทะเบียนคนเกิด(สูติบัตร)
4.คัดสำเนาทะเบียนคนตาย(มรณบัตร)
- บัตรประชาชนของตนเอง
- บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
- บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
- บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
10
20
10
10
10 นาที
10 นาที
10 นาที
10 นาที
-
-การแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ในเอกสารงานทะเบียนราษฎร
-เรียกบัตรประชาชน/
ทะเบียนบ้านและเอกสาร
ที่เก
ี่ยวข้อง
-บันทึกคำร้อง
-แก้ไขปรับปรุงรายการในทะเบีียนบ้าน
-เอกสารสิทธิ,โฉนดที่ดิน
-กรณีที่มีหลักฐานประกอบ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการมีเอกสารราชการมาแสดงประกอบหลักฐานไม่ว่าเอกสารนั้นจะจัดทำก่อนหรือหลังการจัดทำทะเบียนราษฎรนายทะเบียนจัพิจารณาความน่าเชื่อถือได้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให้ตรงกับหลักฐาน
-
-
- กรณีไม่มีหลักฐาประกอบ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอแก้ไข
รายการ ไม่มีเอกสารรายการ
มาแสดง นายทะเบียนจะสอบสวนผู้แจ้งและพยานบุคคล
และรวบรวมเสนอนายอำเภอพร้อม
ด้วยความเห็นเพื่อ
พิจารณาขออนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
งานทะเบียนราษฎร
-การมอบอำนาจของเจ้าบ้าน
-เรียกบัตรประชาชน/
หนังสือมอบอำนาจ
-ตรวจการการลงรายมือชื่อผู้มอบ
-หนังสือมอบอำนาจ
ของเจ้าบ้านที่ระบุรายละเอียดชัดเจนว่ามอบให้ใครทำอะไรและลงชื่อผู้มอบ
-สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
-บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
-บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
-
-
- เจ้าบ้าน คือผู้มีหน้าที่
ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับบ้าน
หลังที่ตนเป็นเจ้าบ้าน ได้แก่
การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้ง
ย้าย
ที่อยู่หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบ้าน
แต่เจ้าบ้าก็สามารถมอบหมาย
ให้ผู้อื่นไปดำเนินการ แทนได้
- การแจ้งเอกสารทะเบียนสูญหาย
- เรียกบัตรประชาชน/
บันทึกรายการประจำวัน
(แจ้งความเอกสารหาย)
-คัดและรับรองเอกสารที่ต้องการ
- ประชานที่ทำเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใ้ดแก่สำเนา่ทะเบียนบ้านสูติบัตรและมรณบัตรหายไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ สามารถไปแจ้งหาย
และทำใหม่ได้เลยยังสำนักงานทะเบียนที่ตนเองมีชื่อ
-
-
- เจ้าบ้าน คือผู้มีหน้าที่
ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับบ้าน
หลังที่ตนเป็นเจ้าบ้าน ได้แก่
การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย
ที่อยู่หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบ้าน
แต่เจ้าบ้าก็สามารถมอบหมาย
ให้ผู้อื่นไปดำเนินการ แทนได้
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร 038-694015, 038-640700 ต่อ 33734, 34130
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

     *************

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th