เสาร์, สิงหาคม 18, 2018
   
Text Size

มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ปี 2553

เรื่อง

ico_titleตามที่ พระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 กำหนดให้ผู้อำนวยการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่สั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัด  ให้ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด และมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ โดยจังหวัดระยองได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่า ปี 2553 นั้น

ico_titleในการนี้ จังหวัดระยอง จึงให้ส่วนราชการ อำเภอ ทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ  แจ้งประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดระยอง และมาตรการในเขตควบคุมไฟป่า รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศจังหวัดระยอง

duplicate

 

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th