เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

งานตามกฎหมายการพนัน

งานตามกฎหมายการพนัน
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- การพนันแถมพกสี่ยงโชค
- ผู้ได้ยื่นขอหรือผู้ได้มอบอำนาจ
กรอกคำขอและลงนามในคำขอและปค.14 และแบบฟอร์มการพนัน พน.1
- เจ้าหน้าที่บันทึกคำขอ และส่งคำขอพร้อมเอกสารของหน่วยงานที่ขอจัดเล่นการพนันแถมพกชิงโชคไปให้จังหวัดพิจารณา
- จว. อนุมัติส่งคืน พน. 1ให้อำเภอเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมพร้อมออกใบอนุญาตให้เล่นการพนันแถมพก
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ
- หนังสือมอบอำนาจ
-สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ
- ตัวอย่างคูปอง หรือสลากชิงโชค
ไม่เสีย
15 นาที
-
- การพนันชกมวย
- ผู้ได้รับอนุญาตจัดรายการแข่งขันชกมวย กรอกคำขอในใบร้องและแบบ พน.1
- เจ้าหน้าที่จัดส่งคำขอและหลักฐานให้จังหวัดพิจารณาอนุมัติ (พน.1)
- จังหวัดอนุม่ตส่งคืน พน.1 ให้อำเภอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพร้อมออกใบ
อนุญาตให้กมวย
- ใบอนุญาตให้จัดตั้งสนามมวย
- ใบอนุญาตเป็นผู้จัดการแข่งขันมวย
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรผู้ได้รับอนุญาตจัดรายการแข่งขัน
ไม่เสีย
15 นาที
-
-ขอตั้งบ่อนไพ่ตอง
- ผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจกรอกคำขอและลงนามในคำขอและปค.14 และแบบฟอร์มการพนันพน.1
- เจ้าหน้าที่บันทึกคำขอ และส่ง
คำขอพร้อมเอกสารของหน่วยงานที่ขอจัดให้มีการเล่นการพนัน บ่อนไพ่ตองห้นายอำเภอพิจารณาอนุมัติ
- นายอำเภออนุมัติ เรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมพร้อมออก
ใบอนุญาตให้เล่นการพนัน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือพน.1
- หนังสือ ปค.14
- หนังสือรับรองจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- แผนที่ที่ตั้งบ่อนไพ่ตอง
- ใบสรรพสารมิตรสุราประเภท 3
ไม่เสีย
30 นาที
-
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 4 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร 038-694015
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

 

 

********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th