จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

งานการบริการสาธารณสุข

งานการบริการสาธารณสุข
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- การทำบัตรทอง
-ทำได้ทุกเพศทุกวัย
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน
- สำเนาสูติบัตร
30 บาท
15 นาที
สถานีอนามัย
- การรักษาพยาบาล
- ให้การรักษาพยาบาล
ขั้นปฐมภูมิ (เบื้องต้น)
-ส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย
ในรายเกินขีดความสามารถ
- บัตรทอง
- บัตรประชาชน
ไม่เสีย
15 นาที
สถานีอนามัยในเขต
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- ให้บริการวางแผนครอบครัว
- ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง , มะเร็งเต้านม
- สมาชิกชมรมออกกำลังกายในชุมชน
- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
บัตรทอง
บัตรประชาชน
ไม่เสีย
ไม่เสีย
สถานีอนามัย
ในเขต
- การควบคุมโรค
- บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
โปลิโอไข้สมองอักเสบตับอักเสบหัด(ฟรี)
- แจกจ่ายทรายอะเบทป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
- ให้สุขศึกษา, รณรงค์ให้ความรู้
ป้องกันโรคต่าง ๆ
- ติดตามผู้ป่วยโรคติดต่อต่าง ๆ ในชุมชน
- บัตรทอง
- สมุดบันทึกประจำตัวเด็ก(สีชมพู) กรณีรับวัคซีน
ไม่เสีย
30 นาที
สถานีอนามัย
ในเขต
- งานฟื้นฟูสุขภาพ
- บำบัดผู้ติดยาเสพติด
- ให้คำปรึกษางานสุขภาพจิต
- บัตรทอง
- บัตรประชาชน
ไม่เสีย
-
-
- รับเรื่องร้องเรียน
- เยี่ยมผู้ป่วยเนื้อรัง,ผู้พิการ,โรคติดต่อ
- รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
งานสาธารณสุข
- บัตรทอง
- บัตรประชาชน
ไม่เสีย
-
- สสอ. เมือง
- สถานีอนามัย
สถานที่ติดต่อ
สถานีอนามัยในเขตท้องที่

 

 

*********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th