เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

งานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- การขึ้นทะเบียน OTOP
- ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมีความ
ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน
เป็นสินค้า OTOP ระดับ
อำเภอ/จังหวัด จะต้อง
ดำเนินการดังนี้
- จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ในเขตอำเภอนั้น ๆ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอ
นั้น ๆ
-ถ้าเป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
- ประเภทชุมชน
- ประเภทSME
- แบบการขึ้นทะเบียน(ขอรับแบบที่สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอนั้น ๆ)
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายสินค้าขนาด4x6
(ถ่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์)
จำนวน 3 รูป
- ภาพวัตถุดิบที่ใช้ 1 รูป
- ภาพกำลังผลิต 1 รูป
- ภาพที่ทำแล้วพร้อม
ขาย 1 ภาพ
ไม่เสีย
30 นาที
- สำนักพัฒนา
ชุมชน
-แก้ไขปัญหาความยากจน
- สำรวจ จปฐ.รายครัวเรือน
- สำรวจผู้นำชุมชน กชช. 2 ค.
- หมู่บ้าน กค. คจ.
- การสำรวจข้อมูล จปฐ. / กชช. 2 ค.
ไม่เสีย
15 นาที
-ปีละ 1 ครั้ง
- 2ปี 1 ครั้ง
- พัฒนาสารสนเทศชุมชน
- มีการจัดเก็บทุกครัวเรือน
- มีการจัดเก็บรายหมู่บ้าน
- มีการจัดเก็บทะเบียนรายชื่อ
ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ
- ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปฐ.
- ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช 2 ค.)
- ข้อมูล OTOP อำเภอดำเนินการจัดเก็บในเครื่อง COM
ไม่เสีย
ไม่เสีย
- ปีละครั้ง
- 2 ปี / ครั้ง
- ทำทุก 6 เดือน
- การอำนวยความสะดวก
-ส่งเสริมอาชีพราษฎร
- กลุ่มออมทรัพย์
- บูรณาการกองทุนหมู่บ้าน
- อบรมให้ความรู้/ทัศนศึกษาดูงาน
-ส่งเสริมการออมทรัพย์
- ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ด้านเงินทุน/การจัดการ
- ใบสมัคร
- บัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สมุดสัจจะ
- สัญญาการกู้ยืม
ไม่เสีย
30 นาที
ประชาคมกรรมการ
เดือนละ
ครั้ง
สถานที่ติดต่อ
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง 21150
โทร 038-694104-5

 

 

**********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th