พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2019
   
Text Size

งานสรรพากร

งานสรรพากร
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- บริการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
- เข้าเว็บ www.rd.go.th
-เลือกบริการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
-สมัครสมาชิก ป้อนข้อมูลชื่อ-ที่อยู่ เลือกประเภทแบบที่จะยื่น คลิ๊กตกลงเพื่อพิม์แบบ ภ.อ.01
-ส่งเอกสารภายใน 15 วัน
- แบบ ภ.อ.01
- ข้อตกลง
- หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน
6 เดือน
- สำเนาบัตรประชาชน
กรรมการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาแนบสำเนาบัตรประชาชนอย่างเดียว
ไม่มี
ภายใน 7 วัน จะส่งหมายเลขผู้ใช้รหัสผ่านทาง e-mail
-ส่งเอกสาร
ที่สำนักงาน
สรรพากรพื้นที่
ระยอง
- การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ธุรกิจเฉพาะ
หลักเกณฑ์ ได้แก่ ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการรายรับเกิน 1,800,000 บาท ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการรายรับไม่เกณฑ์และประสงค์ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นตอน มีขั้นตอนการเข้าดังนี้
เข้าเว็บ www.rd.go.th
-เลือกบริการ อิเล็กทรอนิกส์ บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม /
-ธุรกิจเฉพาะ กรอกรายละเอียดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
-คลิ๊ก ตกลงและพิมพ์แบบเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ไม่ต้องส่งเอกสารและเจ้าหน้าที่จะออกตรวจสถานประกอบการภายใน 15 วัน
ไม่มี
ภ.พ.20 จัดส่งให้ภายหลัง
ผู้ประกอบการ
ยื่นคำขอ
ก่อนวันที่
ประสงคจะเป็
ผู้ประกอบการ
จดทะเบียน
ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วัน
แต่ไม่เกิน
30 วัน
- ขอมีเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
เข้าเว็บ www.rd.go.th
-เลือก บริการอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
-เลือกประเภทผู้เสียภาษีอากร
-บันทึกรายละเอียดตามที่ระบบแสดง ตอบตกลงระบบจะแสดงข้อมูลให้ตรวจทาน ตอบยืนยันระบบจะแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ร้องขอ
ไม่ต้องส่งเอกสาร
ไม่มี
ได้เลขทันที
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จะส่งบัตรทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง 111/1 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

 

****

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th