พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

งานขนส่ง

งานขนส่ง
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- ต่อภาษีประจำปีรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์
- รถยนต์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว
ไม่เกิน 7ปี
- สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ หรือ
สำเนาภาพถ่ายสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ
- พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
3 นาที
-

 

- รถยนต์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว
ครบ 7 ปี
- สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถหรือสำเนาภาพถ่ายสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ
- พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
3 นาที
-
-งาน ใบอนุญาต
ขับรถ

-รถจดทะเบียนใหม่

- เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่
กรมการขนส่งทางบกกำหนด
1. หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายและหนังสือแจ้งจำหน่าย
2. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีเอกสารการนำเข้า จากกรมศุลกากร เป็นต้น
3. หลักฐานการจัด
ให้มีประกันความเสียหายตามประราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535(เฉพาะประเภทรถที่ต้องจัดทำประกันภัย ฯ )
4.หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ กรณีเจ้าของรถมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
6. นำรถไปตรวจสภาพ
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
-
-การเสียภาษีรถประจำปี
สำหรับรถที่จดทะเบียนแล้ว
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
หรือภาพถ่าย
2.หลักฐานการจัดให้มี
ประกันความเสียหาย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(เฉพาะประเภทรถที่ต้อง
จัดทำประกันภัย ฯ)
3.รับรองการตรวจ
สภาพรถจากสถานตรวจ
สภาพรถเอกชน (เฉพาะรถที่
จดทะเบียนตามประกาศ
ของนายทะเบียน)
หรือนำรถไปตรวจสภาพ
(เฉพาะรถตามประกาศ
ของนายทะเบียน) เช่น
รถที่ค้างชำระภาษีประจำปี
เกิน 1 ปี เป็นต้น
4.ที่ต้องตรวจสภาพกับ
สถานตรวจสภาพรถเอกชน
   - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน
เจ็ดคน รย.
1, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รย.
2.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รย. 3  
ที่มีอายุครบ 7 ปี นับแต่วัน
จดทะเบียนครั้งแรก
3.รถจักรยานยนต์ 
ที่มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วัน
จดทะเบียนครั้งแรก
4.รถที่ทำการติดตั้งเชื่อเพลิง
CNG  ต้องมีหนังสือรับรอง
การตรวจและทดสอบการติดตั้ง
เชื่อเพลิง CNG ทุก 1 ปีหรือทุกครั้งที่มาดำเนินการชำระภาษี
5.รถที่มีการติดตั้งเชื้อเพลิง
CNG ที่ผลิตจากโรงงาน
เป็นครั้งแรกก่อนจดทะเบียนรถ 
หนังสือที่ออกโดยผู้ตรวจ
และทดสอบที่เป็นผู้ผลิต
จะมีอายุ 3 ปี
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
-
 -การโอนทะเบียนรถ
หรือเปลี่ยนเจ้าของรถ
  
  - กรณีการโอนรถ โดยการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
 
- เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่
กรมการขนส่งทางบกกำหนด
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์
เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาขาย เป็นต้น
3.หลักบัตรประจำตัวผู้โอน
และผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่าย
บัตรประจำตัว หรือหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
4.นำรถไปตรวจสอบ
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
-การโอนกรรมสิทธิ์
รถทุกกรณี 
จะต้องมา
ดำเนินการ
โอนภายใน
15 วัน 
มิฉะนั้น
จะต้องระวางโทษเปรียบเทียบ
ปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
-กรณีการโอนรถ
โดยการเช่าซื้อ
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
1.ใบคู่มือจกทะเบียนรถ
2.ภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้อ
3.ใบเสร็จรับเงินซึ่งปิดอากร
แสตมป็ครบถ้วนถูกต้องทุกฉบับสำหรับกรณีผู้ขายเป็นผู้ที่จดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้หลักฐานใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายและหนังสือรับรองจากผู้ขายว่า ด้มีการออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เช่าซื้อครบถ้วนแล้ว
4.หลักฐานประจำตัวผู้โอน
และผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่าย
บัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี่
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
-การโอนกรรมสิทธิ์
รถทุกกรณี 
จะต้องมา
ดำเนินการ
โอนภายใน
15 วัน 
มิฉะนั้น
จะต้องระวางโทษเปรียบเทียบ
ปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
-การโอนรถโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล            หรือเจ้าพนักงาน
 ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หนังสือของเจ้าพนักงาน
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ให้โอนรถให้กับผู้รับโอน
พร้อมทั้งบัญชีรายละเอียด
รถคันดังกล่าว เช่น คำสั่ง
หรือคำพิพากษาของศาลเป็นต้น
3. หลักฐานการได้มาของรถ
เช่น ใบเสร็จรับเงินจากการซื้อ
ขายทอดตลาด เป็นต้น
4.หลักฐานประจำตัวของผู้รับโอนได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
5.นำรถไปตรวจสอบ
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
-การโอนกรรมสิทธิ์
รถทุกกรณี 
จะต้องมา
ดำเนินการ
โอนภายใน
15 วัน 
มิฉะนั้น
จะต้องระวางโทษเปรียบเทียบ
ปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
-การรับโอนมรดก
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.ภาพถ่ายใบมรณะบัตร
ของเจ้ามรดก
3.หลักฐานการได้มาขอรถ
เช่น พินัยกรรม  คำสั่งศาล
แต่งตั้งผู้การมรดก เป็นต้น
4.หลักฐานประจำตัวของผู้รับมรดกและของผู้จัดการมรดก (กรณีมีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก)
ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว
หรือหนังสือหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
5.นำรถไปตรวจสอบ
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
 
-การโอนกรรมสิทธิ์
รถทุกกรณี 
จะต้องมา
ดำเนินการ
โอนภายใน
15 วัน
มิฉะนั้น
จะต้องระวางโทษเปรียบเทียบ
ปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
-การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
สาระสำคัญ
 
  -การเปลี่ยนเครื่องยนต์
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่าย
2. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับ และจำหน่ายเครื่องยนต์ หนังสือแจ้ง
จำหน่าย  ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์  เป็นต้น
3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
4.นำรถไปตรวจสภาพ

           

- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
-การโอนกรรมสิทธิ์
รถทุกกรณี 
จะต้องมา
ดำเนินการ
โอนภายใน
15 วัน 
มิฉะนั้น
จะต้องระวางโทษเปรียบเทียบ
ปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
-การเปลี่ยนสีของรถ
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
 1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือภาพถ่าย
 2.หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น
 ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี 
หนังสือยืนยันว่าได้ทำสีเอง
(กรณีเจ้าของรถทำสีรถเอง)  เป็นต้น
3.นำรถไปตรวจสอบ
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
 
-การเปลี่ยนลักษณะรถ
 
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.หลักฐานการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ขอเปลี่ยน เช่น ใบเสร็จเงินค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ ใบเสร็จค่าจ้างดัดแปลงเป็นต้น
3.หลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิตหรือหลักฐานการได้รับยอเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต (กรณีการดัดแปลงเปลี่ยนลักษณะรถอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตสำหรับการดัดแปลง) เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต 
 หนังสือรับรองว่าได้รับการยกเว้น ภาษีสรรพสามิตเป็นต้น
4.  นำรถไปตรวจสภาพ
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
-
-การต่อเติมหลังคา การต่อเติมแพงข้างตัวรถ
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือภาพถ่าย
2.หลักฐานการได้มาของการต่อเติมเช่น ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์และค่าแรง  เป็นต้น
3. นำรถไปตรวจสภาพ
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
 
 
เชื้อเพลิงแก๊ส
CNG  LPG.
-การติดตั้ง
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือภาพถ่าย
2.หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งออกโดยวิศวกรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก
3.หนังสือรับรองการติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ จากสถานประกอบกิจการซึ่งออกโดยผู้ติดตั้งที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ เท่านั้น
4.นำรถไปตรวจสภาพ
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
-
-การเปลี่ยนที่อยู่
ชื่อ หรือชื่อสกุล
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานแสดงการแก้ไข ที่อยู่ชื่อ หรือชื่อสกุล เช่น สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ  ชื่อ สกุล  ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน คำนำหน้านาม  แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
 
- การแจ้งไม่ใช้
รถชั่วคราว
หรือไม่ใช้รถ
ตลอดไป
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.แผ่นป้ายทะเบียนรถ หรือหลักฐาน
การรับแจ้งความและสำนารายงาน
ประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจ(กรณีรถสูญหาย)
3.ต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษี
ครั้งต่อไป มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่
ค้างชำระก่อน
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
-
- การแจ้งใช้รถ
สำหรับรถที่แจ้ง
ไม่ใช้ชั่วคราว
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
3. นำรถไปตรวจสภาพ
  กรณีรถหาย
1.ยื่นคำร้องขอแจ้งการไม่ใช้รถ
โดยนำหลักฐานแจ้งความรถหายไปแสดง
2. ถ้ามีการอายัดทะเบียนไว้ ต้องนำหนังสือถอนอายัดจากพนักงานสอบสวนไปแสดงหลักฐานการรับรถคืนจากศาลหรือพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
 
- การแจ้งย้ายรถ
ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ 
เจ้าของรถ
สามารถยื่นคำขอได้ที่
-เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทาง
ทะเบียนรถ  ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
1. นายทะเบียนจังหวัดต้นทาง
2. นายทะเบียนจังหวัดปลายทาง
3. นายทะเบียนจังหวัดปลายทาง
ที่เจ้าของรถมีความประสงค์
จะเปลี่ยนจังหวัดแจ้ง ย้าย
- ชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในสมุคู่มือ
- นาที
เมื่อพ้นกำหนด
2 วันทำการ
นับแต่วันที่
ได้ยื่นคำขอ
แจ้งย้ายรถออกให้นำรถพร้อมใบคู่มือ
จด ทะเบียนรถไปแจ้งย้ายเข้า
ได้ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตาม
อัตราที่กฎหมาย
กำหนด
หลักฐานประกอบคำขอ
บุคคลธรรมดา  - ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  สำเนาบัตรประจำตัว ใบมอบอำนาจ สำเนาบัตรผู้รับมอบฯ
นิติบุคคล          - ใบคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจลงนาม
                         - ใบมอบอำนาจกรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบฯ
ค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายรถ
              รถจักรยานยนต์  ค่าคำขอ 5 บาท  ค่าธรรมเนียม 20 บาท
              รถยนต์และรถอื่น ค่าคำขอ 5 บาท  ค่าธรรมเนียม 50 บาท
              อัตราค่าธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 duplicate
สถานที่ติดต่อ
สนง.ขนส่งจังหวัดระยอง 171 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร/โทรสาร 038-616792

 

**********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th