เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

งานที่ดิน

งานที่ดิน
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- นิติกรรม
* ขาย
* ขายฝาก
* ให้
* จำนอง
* มรดก
ขั้นตอนที่ 1
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ
และรับบัตรคิว ตามลำดับก่อนหลัง
ขั้นตอนที่ 2
- ยื่นหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนตามช่อง
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
-ตรวจสอสารบบที่ดิน และหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
- รับคำขอและสอสวนคู่กรณีตามลำดับ
- ตรวจอายัด
- ประเมินราคาทุนทรัพย์สำหรับการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม
- แก้ทะเบียนโฉนดที่ดิน
ขั้นตอนที่ 3
- คำนวนค่าธรรมเนยมและภาษีอากรต่าง ๆ
- ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากร
- หนังสือสำคัญการให้การแทนนิติบุคคล
ขั้นตอนของเจ้าพนักงานที่ดิน
- การตรวจสอบเรื่องทั้งหมด
- คู่กรณีลงนามในสัญญา หรือบันทึกข้อตกลง
- เจ้าหน้าที่ลงนามจดทะเบียนในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง และในโฉนดที่ดิน
ขั้นตอนที่ 4
-แจกโฉนดและสัญญา
* โปรดตรวจสอบความถูกต้องในโฉนดที่ดิน น.ส. 3 น.ส. 3 ก. และสัญญาด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ ชื่อบิดา มารดา ที่อยู่
หลักฐานสำหรับบุคคลธรรมดา
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง และคู่สมรส (ถ้ามี)
- ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
-ใบมรณบัตร(เรื่องมรดก)
- พินัยกรรม (ฉบับตัวจริง กรณีรับมรดกตามพินัยกรรม)
- คำสั่งศาล แต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีร้องศาลตั้งผู้จัดการมรดก)
-หนังสือยินยอมคู่สมรสให้ทำนิติกรรม
- ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
หลักฐานสำหรับนิติบุคคล
เช่น บริษัท จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคลลอื่น
- เอกสารก่อตั้งนิติบุคคล
- หนังสือริคณห์สนธิ
- หนังสือสำคัญการให้แทนนิติบุคคล
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือสมาชิก โดยแสดงสัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคน
- บัตรประจำตัวของกรรมการ หรือผู้แทนนิติบุคคล
- รายงานการประชุมของนิติบุคคล
ประเภทซื้อขาย ขายฝาก
- ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
-ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2 ของราคาประเมิน
- ค่าอากรแสตมป์ 50 % โดยเรียกเก็บจากจำนวนทุนทรัพย์ ์(ราคาขายที่ผู้ขอแสดงในการจดทะเบียนหรือราคาประเมินทุนทรัพย์ แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ส่วนผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เมื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่อย่างใด )
- ค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร
ประเภทให้
-ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
- ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมิน ทุนทรัพย์
ถ้าเน้นให้ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่าง คู่สมรส เรียกเก็บร้อยละ 0.50บาท ตามราคาประเมิน ทุนทรัพย์
- ค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามประมวลรัษฎากร
- ถ้าเน้นการให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย้โดยไม่มีค่าตอบแทน ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
- ค่าอากรแสตมป์ คิดเช่นเดียวกับการขาย
ประเภทจำนอง
- ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
- ค่าจดทะเบียนจำนอง ร้อยละ 1 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ในกรณีที่คู่กรณี ไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีไว้ แต่ให้ถือเอาสัญญาจำนองเป็นหลักฐานการเบิกเงินเกินบัญชี ก็จะต้องปิดอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท ของยอดเงินที่กู้ยืมหรือตกลงให้เบิกเกินบัญชี
ประเภทมรดก
- ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
- ค่าประกาศมรดก แปลงละ 10 บาท
- ค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดก แปลงละ 50 บาท
- ค่าจดทะเบียนโอนมรดก ร้อยละ 2 บาท ของราคาประเมิน ทุนทรัพย์
- ในกรณีรับมรดก ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรส เรียกเก็บร้อยละ 0.5 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์
1 ชั่วโมง 45 นาที
-แบบฟอร์มและคำร้องที่เกี่ยวข้อง เป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำให้เอง  เนื่องจากเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบในการทำงาน
สถานที่ติดต่อ
สนง.ที่ดินจังหวัดระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร 038-611074

 

************

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th