จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

งานโยธาธิการและผังเมือง

งานโยธาธิการและผังเมือง
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- แบบบ้านเพื่อประชาชน
- ขอรับที่สำนักงาน

-
ไม่มี
ทันที
ให้ยืม
สำเนา
ไปถ่าย
เอกสาร
- แบบอาคารศาสนสถาน
- ขอรับที่สำนักงาน
-
ไม่มี
ทันที
ให้ยืม
สำเนา
ไปถ่าย
เอกสาร
- ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับการงาน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานอาคาร
และเขื่อนป้องกันตลิ่ง
- ขอคำปรึกษาและคำแนะนำได้ที่สำนักงาน ฯ หรือทางโทรศัพท์
-
ไม่มี
แล้วแต่ปัญหาสาเหตุ
-
- งานควบคุมตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ดำเนินการของกรมโยธาธิกาและผังเมือง ดังนี้
* พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
* พ.ร.บ. ผังเมือง
* พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน
- ขอคำปรึกษาและคำแนะนำได้ที่สำนักงาน ฯ หรือทางโทรศัพท์
-
ไม่มี
แล้วแต่ปัญหาสาเหตุ
-
-การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ผู้รับบริการยื่นความจำนงดยยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ว่าจะขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่เท่าใดตั้งอยู่ที่ตำบลใด และอเภออะไร พร้อมระบุความประสงค์ว่าจะใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อประกอบกิจการใด
(หากจะใชเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ให้ระบุด้วยว่าเป็น โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535ในลำดับที่เท่าใด เช่น จะประกอบกิจการโรงงาน ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง ซึ่งจัดอยู่ในโรงงานที่ 34(2) เป็นต้น)
- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
- สำเนาโฉนดที่ดิน 1 ชุด
- แผนที่และที่ตั้งแปลงที่ดิน 2 ชุด
- หนังสือมอบอำนาจให้ตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีผู้ขอตรวจสอบไม่ใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในแปลงที่ดิน นั้น
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
ไม่มี
3 วันทำการ
-
- บริการด้านข้อมูล,แผนที่ ของจังหวัดระยอง
- ยื่นเอกสารคำขอพร้อมระบุวัตถุประสงค์ ความต้องการ
- เสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจารณาอนุญาต
กรณีเป็นนักศึกษา
-
หนังสือจากสถานศึกษา
- บัตรประจำตัวนักศึกษา/ประชาช
กรณีเป็นบริษัท

-
หนังสือจากบริษัท
- บัตรประจำตัวประชาชน
ไม่มี
-
-
สถานที่ติดต่อ
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร 038-694040-1

 

**********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th