จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

บริการงานแรงงาน

งานแรงงาน
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1. บริการด้านข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน.
- สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระยองรายไตรมาส
-ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเอกสาร.
-
ไม่มี
2 - 5 นาที
-
บริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
-การขึ้นทะเบียนหางาน(ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง)
- ประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ
- เจ้าหน้าที่บันทึกสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการว่างงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
- กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนหางานโดยเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนหางาน
-จัดส่งเอกสารให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองดำเนินการต่อไป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาบัตรประกันสังคม
- รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ไม่มี
5-15 นาที
- จัดส่งเอกสารให้สำนักจัดหา
งานจังหวัดระยอง เพื่อดำเนินการต่อไป
- การติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
กรณีการขอรับเงินคืนเงินประกันสังคม(โกซี) ของประเทศซาอุดิอาระเบีย ก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2530
กรณีการขอรับเงินบำเหน็จสะสมของสาธารณรัฐเกาหลี
กรณีขอรับเงินภาษีส่วนที่จ่ายไว้เกินของประเทศไต้หวัน
-ประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์
-เจ้าหน้าที่บันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริง/หนังสือมอบอำนาจ
-จัดส่งเอกสารให้สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานดำเนินการต่อไป 
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบรับรองการผ่านงาน/บัตรอนุญาตทำงาน
- สำเนาบัตรประกันสังคม(โกซี)
- สำเนาใบกาม่า 
ไม่มี
5 - 30 นาที
- จัดส่งเอกสารให้สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ต่อไป
สถานที่ติดต่อ
สนง.แรงงานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร 038-694020-1

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th