จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1. การขอใบอนุญาเจาะน้ำบาดาล
 
 -ลงทะเบียนรับคำขออนุญาใช้น้ำบาดาล
-.ตรวจสอบเอกสาร
   ลงทะเบียนใช้น้ำบาดาล
-.เสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณา
-.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตใช้
-.ออกใบอนุญาต
-.เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนาม
- .แจ้งผู้ประกอบการรับใบอนุญาต

 กรณีบุคคลธรรมดา
1. แบบคำขอรับใบอนุญาต
เจาะน้ำบาดาล (ตามแบบ นบ.1)
2. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบ
    2.1 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นบุคลธรรมดา
           2.1.1 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับมอบอำนาจและ/ หรือผู้ให้ความยินยอม
           2.1.2. สำเนาหลักฐาน
การมีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน นส. 3
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดินหรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
           2.1.3. แผนที่สังเขป
แสดงเส้นทางและสถานที่
ที่จะเจาะน้ำบาดาล
           2.1.4. สำเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน หรือ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน(กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
2.1.5. สำเนาหนังสือ
รับรองช่างเจาะและหนังสือ
รับรองธรณีวิทยาหรือวิศวกร
(กรณีระบุผู้รับเหมาเจาะ)
           2.1.6. แบบแปลนจัดสรร
(กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือ
ที่ดินจัดสรร)
         2.1.7 หนังสือมอบอำนาจ
ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
(กรณีไม่ได้มายื่นคำขอ
ด้วยตนเอง)
2.2 กรณีผู้รับขอใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารที่
ต้องยื่นประกอบเช่นเดียวกับ
บุคลธรรมดา พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มี
อำนาจลงนาม
 -  ค่าธรรมเนียม คำข 10 บาท
9 วัน
ปัจจุบันยื่นกับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัด
2. การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
- ลงทะเบียนรับคำขออนุญาตใช้น้ำบาดาล
- ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนใชน้ำบาดาล
- เสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณา
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตใช้
- ออกใบอนุญาต
- เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่องนาม
- แจ้งผู้ประกอบการรับใบอนุญาต
1.1 กรณีเป็นบ่อน้ำบาดาลที่เจาะใหม่
- เอกสารที่ต้องยื่นประกอบ
   1) หนังสือมอบอำนาจ(กรณี
ไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
   2) สำเนาใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
   3) รายงายการปฏิบัติงาน
ประจำวัน (แบบ นบ./3)
     รายงานการทดสอบปริมาณ
น้ำ (แบบ นบ./4)
    รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./5)
   4) ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
(กรณีวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
บาดาลแล้วจากกรมทรพยากร
น้ำบาดาลหรือส่วนราชการอื่น หรือองค์กรรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำหรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบ)
1.2 กรณีที่มีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้ว (ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล)
-แบบคำขอรับใบอนุญาต
ใช้น้ำบาดาล (ตามแบบ
นบ.2)พร้อมตัวอย่างน้ำบาดาลจำนวน 1 ตัวอย่างต่อหนึ่งบ่อปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร หากวิเคราะห์
จากสถาบันอื่นแล้วไม่ต้องส่งตัวอย่างน้ำบาดาล แต่ต้อง
ส่งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
-เอกสารที่ต้องยื่นประกอบ
1) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา
      1.1) สำเนาทะเบียนบ้าน
หรือสำเนาบัตรประชาชน
ของผู้ขอและผู้รับมอบอำนาจ
      1.2) สำเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน
หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
(กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
      1.3) แผนที่สังเขปแสดง
เส้นทางและสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล
     1.4) หนังสือมอบอำนาจ
ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
(กรณีไม่ได้มายื่นคำขอ
ด้วยตนเอง)
 2) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
นิติบุคคล
-แนบหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลแสดง
รายนามผู้มีอำนาจลงนาม
-ชำระค่าธรรมเนียม คำข 10 บาท
-ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างละ 1,200 บาท (กรณีส่งตัวอย่างน้ำบาดาล)
-หากวิเคราะห์จากสถาบันอื่นแล้วไม่ต้องส่งตัวอย่างน้ำ แต่ต้องส่งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำนั้น
9 วัน
-
3. การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุลงแล้ว หรือไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้{ในข้อ 3.แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2521) }
-ให้ส่งเฉพาะรายงาน
การทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./4)
-การพิจารณาคำขอ
ใช้น้ำบาดาล
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารต่างๆ หากครบถ้วนละถูกต้องแล้ว
-นัดสำรวจสถานที่
-เจ้าหน้าที่สรุปผลการสำรวจเสนอพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
เพื่อพิจารณา
 
-การขอต่ออายุใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ลงทะเบียนรับคำขออนุญาตใช้น้ำบาดาล
-ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนใช้น้ำบาดาล
-เสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณา
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตใช้
-ออกใบอนุญาต
-เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนาม
-แจ้งผู้ประกอบการรับใบอนุญาต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบคำขอต่ออายุใบขออนุญาต (ตามแบบ นบ./7)พร้อมใบอนุญาต หรือ ใบแทนแล้วแต่กรณี ก่อนที่ใบอนุญาต สิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน และจะใช้น้ำบาดาลต่อไปก็ได้จนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ค่าธรรมเนียมคำขอ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต
ฉบับละ 500 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 วัน
-
-การโอนใบอนุญาต
-รับคำขอโอนใบอนุญาต
-ต้องชำระหนี้ค่าใช้น้ำบาดาลที่ค้าง ชำระทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนมีการโอน
-เสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณา/ลงนาม
 
- ค่าธรรมเนียมคำขอ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต
ฉบับละ 500 บาท
2 วัน
-
- การเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต
-รับคำขอใบแทน
-พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำผู้ยืนคำขอ รับ ใบแทน
-เสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อลงนาม
-จัดทำเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือและใบอนุญาต หรือใบแทน
- ค่าธรรมเนียมคำขอ 10 บาท
- ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร
  5 บาท
- ค่ารับร้องสำเนา 10 บาท
- ค่าตรวจเอกสาร 10บาท
- ค่าธรรมเนียมใบแทน ใบอนุญาต 250 บาท
1 วัน
-
- การออกใบแทนใบอนุญาต
- รับคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาต
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- เสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณา
ลงนาม
- แบบยื่นคำขอรับใบแทน (แบบ นบ./16)
- แบบบันทึกถ้อยคำ (แบบ นบ./17) และกรณีใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญ  ให้แสดงใบอนุญาตถูกทำลายประกอบด้วย
-
1 วัน
-
- การแจ้งยกเลิกการใช้น้ำบาดาล
- รับคำขอยกเลิกการใช้น้ำบาดาล
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและลงทะเบียนแจ้งยกเลิกอุดกลบ
- ต้องชำระหนี้ค่าใช้นํ้าบาดาลที่ค้างชำระทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนทำการอุกลบ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่อุดกลบ
- เสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อรับทราบ
- หนังสือแจ้งยกเลิกการใช้น้ำบาดาล ตามตัวอย่างที่กำหนดหรือจัดทำหนังสือ ขอแจ้งยกเลิกโดยผู้รับใบอนุญาต
- รายงานการอุดกลบบ่อบาดาลตามแบบ นบ./12
-
30 วัน
-
-ขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป/ขอต่อใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
- ผู้ขอยื่นคำขอต่ออำเภอท้องที่
- เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบ
เบื้องต้น
 - ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
- แจ้งผู้ประกอบการการชำระค่าธรรมเนียม (กรณีอนุญาต)
- ออกใบอนุญาต
- คำขอ 1
- บันทึกตรวจสอบ
- แผนที่สังเขปสถานประกอบการ
- หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบการ
- สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียบบ้าน
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต1,000 บาท
1 เดือน
-
2. ขออนุญาตค้าหรือ
มีไว้ครอบครองเพื่อ
การค้าซึ่งเป็น
สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ทีทำด้วยไม้หวงห้าม
/ขอต่ออายุใบอนุญาต
ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม
- ผู้ขอยื่นคำขอต่ออำเภอท้องที่
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น 
 - ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
- แจ้งการชำระค่าธรรมเนียม (กรณีอนุญาต)
- ออกใบอนุญาต
- คำขอ
- แผนที่สังเขปสถานประกอบการ
- หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบการ
- สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียบบ้าน
- บัญชีรายการไม้แปรรูป (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต2,000 บาท
1 เดือน
 
3.ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐ์กรรม
- ผู้ขอยื่นคำขอต่ออำเภอท้องที่
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น 
- ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
- แจ้งการชำระค่าธรรมเนียม (กรณีอนุญาต)
- ออกใบอนุญาต
- คำขอ
-บันทึกตรวจสอบ
- แผนที่สังเขปสถานประกอบการ
- หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบการ
- สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียบบ้าน
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ 10 บาทต่อ 1 คน
1 เดือน
 
4. ขออนุญาตแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
- ผู้ขอยื่นคำขอต่ออำเภอท้องที่
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น 
- ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
- แจ้งการชำระค่าธรรมเนียม (กรณีอนุญาต)
- ออกใบอนุญาต
- การอนุญาตเป็นอำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้ ให้จังหวัดส่งเรื่องเสนออธิบดีกรมป่าไม้เห็นควรอนุญาต / ไม่อนุญาต
- กรมป่าไม่ส่งกับให้จังหวัดทราบ
-แจ้งผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียม (กรณีอนุญาต)
-ออกใบอนุญาต
1. แบบคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ( คำขอ 1)
2. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบ
2.1 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคลธรรมดา
2.1.1 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับมอบอำนาจและ/ หรือ ผู้ให้ความยินยอม
 2.1.2. สำเนาหลักฐานการมีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน  เช่น โฉนดที่ดิน นส. 3  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 2.1.3. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
 2.1.4.สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ( รง.4 )(กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
2.1.5. แบบแปลนเครื่องจักรฯ
2.1.6. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
(กรณีไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
2.2 กรณีผู้รับขอใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารที่ต้องยื่นประกอบเช่นเดียวกับบุคลธรรมดา พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแรงม้าละ 5 บาท
 
 
สถานที่ติดต่อ
สน.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 058 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร 038-611008, โทรสาร 038-614258

  

*******

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th