จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

งานการประกันภัย

งานการประกันภัย
งาน
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- การพิจารณาคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถ ตามมาตรา 23 (4)และ(6)
- ตรวจคำขอและเอกสารหลักฐานลงทะเบียนรับ
- สรุปข้อเท็จจริงและความเห็น
- ผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามในเช็คสั่งจ่าย
- ส่งมอบเช็คให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทฯ
กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
-
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของพนักงานสอบสวน
- บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาผู้ประสบภัย
- ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
- ใบรับรองแพทย์

กรณีเบิกค่าปลงศพ
-
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจราจของพนักงานสอบสวน
- ใบมรณบัตร
- บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย พร้อมสำเนา
- บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านทายาทฯ หากมีทายาทฯหลายคน ต้องมอบอำนาจให้คนหนึ่งดำเนินการแทน
-
1 ชั่วโมง 10 นาที
- การพิจารณาคำขอเครื่องหมายแทน
- ตรวจคำขอและเอกสารหลักฐานลงทะเบียนรับ
- สรุปข้อเท็จจริงและความเห็น
- ผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนาม
- ส่งมอบเครื่องหมายแทน
- รายงานประจำวันของพนักงานสอบสวน
- กรมธรรม์ประกันภัยพร้อมสำเนา
- บัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมสำเนา
- ทะเบียนรถพร้อมสำเนา
- หนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
-
15 นาที
-
- การพิจารณาไกล่เกลี่ยประนีประนอม ข้อร้องเรียน ข้อพิพาทประกันภัยที่ไม่ยุ่งยาก
- ตรวจคำขอและเอกสารหลักฐานลงทะเบียนรับ
- สรุปข้อเท็จจริงและความเห็น นัดหมาย
- ไต่สวนบริษัทประกันภัย สรุปข้อพิพาทนัดวันไกล่เกลี่ย
- เชิญคูกรณีมาไกล่เกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอม
กรณีเป็นความเสียหายเกี่ยวกับรถยนต์
รถประกัน
- สำเนาทะเบียนรถ หรือกรมธรรม์ประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- ใบเคลม หรือเอกสารที่บริษัทประกันภัยออกให้
- ใบเสนอราคาค่าซ่อมของอู่ที่ประสงค์จะซ่อม
รถคู่กรณี
-
สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของพนักงานสอบสวนตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงผลคดีที่ยุติ
- สำเนาทะเบียนรถ บัตรประชาชนของเจ้าของรถ
- ใบเคลม หรือกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารที่บริษัทประกันภัยออกให้
- ใบเสนอราคาค่าซ่อมของอู่ที่ประสงค์จะซ่อม
- บันทึกข้อตกลงการชดใช้ค่าสินใหม(ถ้ามี)
( สำหรับค่าสินหมอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถ ต้องใช้สิทธิ์ทางแพ่ง)
กรณีเป็นค่าเสียหายเกี่ยวกับค่าบาดเจ็บค่าอนามัยหรือการเสียชีวิต
- สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของพนักงาน สอบสวนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ จนถึงผลคดีที่ยุติ
- สำเนาทะเบียนรถ บัตรประชาชนของเจ้าของ
- ใบเคลม หรือกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารที่บริษัทประกันภัยออกให้
- บันทึกข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหม
- ใบรับรองแพทย์
- ใบรับรองแพทย์
(หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ผู้เสียหายต้องใช้สิทธิ์ทางแพ่งต่อไป)
-
14 วัน 5 ชั่วโมง
-
- การพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตตัวแทน หรือ นายหน้าประกันภัย
- ตรวจคำขอและเอกสารหลักฐาน
ลงทะเบียนรับ
-สรุปข้อเท็จจริงและความเห็นบันทึกวันที่ต่ออายุและวันสิ้นสุดใน ใบอนุญาต
-ผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนาม
-ส่งมอบใบอนุญาตฯคืน
- ใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าระกันภัยพร้อมสำเนา
- สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
-
15 นาที
-
สถานที่ติดต่อ
สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร 038-694051

 

**********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th