พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

งานการเงินและพาณิชย์

งานการเงินและพาณิชย์
งาน
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- ข้อมูลการตลาด
-
-
-
5 นาที
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
- ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
-
5 นาที
- ภาวะราคาสินค้าี
-
5 นาที
- การเชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
พาณิชย์ เช่น
* สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
* สนง. พาณิชย์จังหวัดต่าง ๆ
* กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ต้องใช้แบบฟอร์มที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.ipthailand.org/dip/index.php
-
-
-
- เครื่องหมายการค้า
-
- แบบฟอร์มคำขอ ก.01
- รูปเครื่องหมายการค้า 5 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประาชน
หรือหนังสือรับรองกรณีเป็นนิติบุคคล
สินค้า ละ 500 บาท
40 นาที
-
- สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
-
- แบบพิมพ์คำขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- หนังสือรับรอกรณีเป็น
นิติบุคคล
- สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท

- สิทธิบัตรการออกแบบและอนุสิทธิบัตร250 บาท

40 นาที
-
- ลิขสิทธิ์

- แบบพิมพ์คำขอ ลข.01
- หนังสือรับรองเป็นเจ้าของสิทธิ์
- ผลงานหรือภาพถ่าย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
-
40 นาที
-
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-
- แบบพิมพ์คำขอ ภป .01
- รายละเอียดวิธีการจัดทำสินค้า
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปถ่าย
-
40 นาที
-
สถานที่ติดต่อ
สนง.พาณิชย์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร 038-694044-6

 

*******

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th