พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

งานวัฒนธรรม

งานด้านวัฒนธรรม
งาน
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- ให้ฉายหรือให้บริการเทป/วัสดุโทรทัศน์(แบบ ทท.4) (แพร่ภาพโฆษณา,คาราโอเกะ
,เกม,อินเตอร์เน็ต )
1. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานพร้อมลงทะเบียนคุมเรื่อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ
3. อำเภอส่ง คำขอ ทท.4 และรายงานผลการตรวจสถานที่ประกอบการ
พร้อมเอกสารปรกอบถึงจังหวัด
4. เสนอนายทะเบียนลงนามออกใบอนุญาต
5. ลงทะเบียนคุมใบอนุญาต
6. ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต
7. ชำระค่าธรรมเนียม (ออกใบเสร็จรับเงิน)
1. ยื่นคำขอตามแบบ ทท.4
2. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. หนังสือรับรองการประพฤติ (ข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป)
5. ทะเบียนพาณิชย์
6. หนังสือยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธิ์ ิ์(กรณีไม่ใช้อาคารหรือบ้านของผู้ขออนุญาต)
7. แผนที่เส้นทางไปสถานที่ตั้งร้าน
8. รูปถ่ายร้าน อย่างน้อย 3 รูป
- 250 / 6 เดือน (นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
- หลังจากที่จังหวัดได้รับคำขอ
ทท.4 พร้อมเอกสารประกอบ
จากอำเภอ อย่างน้อย 7 วัน
- ให้เช่า,แลกเปลี่ยน,จำหน่ายเทป/วัสดุ โทรทัศน์ (แบบ ทท.1)
1. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานพร้อมลงทะเบียนคุมเรื่อง
2. แจ้งตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ สถานีตำรวจท้องที่ตามภูมิลำเนาเกิด
3.คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ
4. อำเภอส่ง คำขอ ทท.1 และรายงานผลการตรวจสอบ สถานที่ประกอบการ พร้อมเอกสารประกอบถึงจังหวัด
5. เสนอนายทะเบียนลงนาม ออกใบอนุญาต
6. ลงทะเบียนใบอนุญาต
7. ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต
8. ชำระค่าธรรมเนียม(ออกใบเสร็จรับเงิน)
1. ยื่นคำขอตามแบบ ทท.1
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. หนังสือรับรองการประพฤติ(ข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป)
5.ทะเบียนพาณิชย์
6. หนังสือยิยอม ของเจ้าของกรรมสิทธิ์
(กรณีไม่ใช้อาคารหรือบ้านของผู้ขออนุญาต)
7. แผนที่เส้นทางไปสถานที่ประกอบการ
8. รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ อย่างน้อย 3 รูป
9. กรณีจำหน่ายตามตลาดนัด ต้องมีใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- 1,000 บาท / 2ปี
(นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
- หลังจากที่จังหวัดได้รับคำขอ
ทท.1 พร้อมเอกสารประกอบ
จากอำเภอ อย่างน้อย 7 วัน
-
- ต่อใบอนุญาตให้เช่า(แลกเปลี่ยน/จำหน่ายเทป/วัสดุโทรทัศน์ที่ใช้แบบ ทท.3 )
1. ตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานพร้อมลงทะเบียนควบคุมเรื่อง
2. เสนอนายทะเบียนลงนาม ออกใบอนุญาต
3. ลงทะเบียนควบคุมใบอนุญาต
4. ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต
5. ชำระค่าธรรมเนียม (ออกใบเสร็จรับเงิน)
1. ยื่นคำขอตามแบบ ทท.3
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. ทะเบียนพาณิย์
5. หนังสือยินยอมของเจ้าบ้าน
6.รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ อย่างน้อย 3 รูป
7. ใบอนุญาตฉบับปัจุบัน
- 1000 บาท / 2 ปี (นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
- หลังจากที่จังหวัดได้รับคำขอ
ทท.3 พร้อมเอกสารประกอบ
จากอำเภอ อย่างน้อย 7 วัน
-
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร 038-694154

 

  

*********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th