เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

งานพลังงานจังหวัดระยอง

งานพลังงาน
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1. ขออนุญาตเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะออกใบอนุญาตให้

1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. แบบก่อสร้าง
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
45 วัน
-
2. ขออนุญาตเปิดสถานีบริการแก๊ส
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะออกใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. แบบก่อสร้าง
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
45 วัน
-
3. ขออนุญาตเปิดโรงบรรจุแก๊สไต้หวัน
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงาน พลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะออกใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. แบบก่อสร้าง
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
45 วัน
-
4. ขอต่ออายุสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการใช้เอง 
( 1 ปี )
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะต่อใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตฯ ปีที่แล้ว
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่3
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
7-15 วันหลังจากตรวจสอบสถานที่
ยื่นล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 60วัน
5. ขอต่ออายุสถานีบริการแก๊ส( 1 ปี )
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะต่อใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตฯ ปีที่แล้ว
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
7--15 วันหลังจากตรวจสอบสถานที่
ยื่นล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 60วัน
 
6. ขอต่ออายุรถบรรทุกแก๊ส
( 1 ปี )
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะต่อใบอนุญาตให้จะต่อใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตฯ ปีที่แล้ว
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ไม่เกิน 6 เดือน
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
7-15 วันหลังจากตรวจสอบสถานที่
ยื่นล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 60วัน
7. ขอต่ออายุโรงบรรจุแก๊ส(1 ปี )
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะต่อใบอนุญาตให้จะต่อใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตฯ ปีที่แล้ว
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
7--15 วันหลังจากตรวจสอบสถานที่
ยื่นล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 60วัน
 
8. ขอทดสอบถังบรรจุน้ำมัน( 5 ปี )
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะต่อใบอนุญาตให้จะต่อใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตฯ ปีที่แล้ว
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ไม่เกิน 6 เดือน
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
7-15 วันหลังจากตรวจสอบสถานที่
ยื่นล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 60วัน
9. ขอทดสอบถังบรรจุแก๊ส ( 5 ปี)
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะต่อใบอนุญาตให้จะต่อใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตฯ ปีที่แล้ว
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
7--15 วันหลังจากตรวจสอบสถานที่
ยื่นล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 60วัน
 
10. ขอทดสอบรถบรรทุกน้ำมัน( 5 ปี
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะต่อใบอนุญาตให้จะต่อใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตฯ ปีที่แล้ว
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ไม่เกิน 6 เดือน
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
7-15 วันหลังจากตรวจสอบสถานที่
ยื่นล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 60วัน
11. ขอทดสอบโรงบรรจุแก๊ส  ( 5 ปี )
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะต่อใบอนุญาตให้จะต่อใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตฯ ปีที่แล้ว
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
7--15 วันหลังจากตรวจสอบสถานที่
ยื่นล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 60วัน
 
12. ขอต่ออายุสถานที่ให้บริการน้ำมัน
( 5 ปี )
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะต่อใบอนุญาตให้จะต่อใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตฯ ปีที่แล้ว
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ไม่เกิน 6 เดือน
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
7-15 วันหลังจากตรวจสอบสถานที่
ยื่นล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 60วัน
13. ขอต่ออายุสถานที่ให้บริการแก๊ส
( 5 ปี )
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพลังงาน
2. ยื่นเรื่องขออนุญาตฯพร้อมกับแบบคำขออนุญาต
3. นัดตรวจสถานที่กับสำนักงานพลังงาน
4. ถ้าผ่านเกณฑ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะต่อใบอนุญาตให้จะต่อใบอนุญาตให้
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตฯ ปีที่แล้ว
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี
ตามกฎ
กระทรวง
พ.ศ. 2546
7--15 วันหลังจากตรวจสอบสถานที่
ยื่นล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 60วัน
 
สถานที่ติดต่อ
สนง.พลังงานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร 038-694533 โทรสาร 038-694013

*****

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th