พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2019
   
Text Size

งานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

งานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ประเภท
คำขอ
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1. เครื่องหมายการค้า
- คำขอ ก01
1. คำขอจดทะเบียน(ก01) ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด
2. รูปเครื่องหมาย ขนาดกว้างxยาว ไม่เกิน 5 ซ.ม. จำนวน 5 รูป
3. กรณียื่อนในนามนิติบุคคล ใช้หลักฐานต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ขอคัดไม่เกิน 6 เดือน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
กรณียื่นในนาบุคคลธรรมดา ใช้หลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4.เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือเดินทาง
1.ยื่นคำขอ 500 บาท ต่อสินค้า/บริการ 1 อย่าง
15 นาที
-
2. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
คำขอ สป/สผ/อสป/001-ก
1. คำขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
2. รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนดหรือคำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์
3.ข้อถือสิทธิ
4.บทสรุปการประดิษฐ์
5.รูปเขียน(ถ้ามี)
6.เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาว่าจ้าง หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็น ต้น 
                                           
ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร      
          
- การประดิษฐ์ 500 บาท
- การออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร 250 บาท
15 นาที
-
3. แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
คำขอ ลข 01
1.คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด
2.หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์
3.ผลงานลิขสิทธิ์ที่ยื่นประกอบคำขอ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
5.หนังสือมอบอำนาจ
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  15 นาที
-
4. ความลับทางการค้า
คำขอ ลค 01
1.คำขอแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า
 2.หนังสือยืนยันแสดงเป็นเจ้าของความลับทางการค้า
3.หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
4.เอกสารอื่นๆเช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  15 นาที
-
5. ข้อมูลการตลาดประจำปี
-
-
 
  5 นาที
-
6. ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด
(ประจำเดือน)
-
-
 
  5 นาที
-
7. ข้อมูลบริการข่าวตลาด
(ประจำสัปดาห์)
-
-
 
  5 นาที
-
5. ดัชนีย์ราคาผู้บริโภคจังหวัด
(ประจำเดือน)
-
-
 
  5 นาที
-
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร 038-694044-6 ( E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  )
 

 

********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th