จันทร์, มิถุนายน 18, 2018
   
Text Size

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมได้อย่างยั่งยืน 

เรื่อง
           
ico_title(1)ด้านอุตสาหกรรม     duplicate
ico_titleสถิติโรงงาน 21 สาขา จำแนกรายโรงงาน     duplicate
ico_titleสถิติอุตสาหกรรม (2551-2553)     duplicate
ico_titleทำเนียบโรงงาน    
ico_titlesongsterr_plus_labelนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง     duplicate
ico_titlesongsterr_plus_labelเขตประกอบการอุตสาหกรรม 5 แห่ง     duplicate
ico_titlesongsterr_plus_labelสถานประกอบการ 8 อำเภอ ในจังหวัดระยอง     duplicate
ico_title(2) ด้านสิ่งแวดล้อม    
ico_titleสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     duplicate
ico_title(3) ด้านขนส่ง    
ico_titleสถิติด้านขนส่ง     duplicate
ico_titleเส้นทางเดินรถภายในเขตจังหวัด (เส้นทางในหมวดที่ 3)     duplicate
ico_titleเส้นทางเดินรถภายในเขตจังหวัด (เส้นทางในหมวดที่ 4)     duplicate
ico_titleเส้นทางเดินรถระหว่างจังหวัด     duplicate
ico_titleอัตราค่าธรรมเนียม     duplicate

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th